Risicomanagement

Risicobereidheid ten aanzien van de belangrijkste risico’s

De Directie heeft bepaald dat ForFarmers in het algemeen streeft naar een laag risicoprofiel. Dit vormt de leidraad voor het beoordelen en aangaan van risico’s bij het realiseren van de strategische doelstellingen.
Het risicoprofiel en de risicobereidheid wordt jaarlijks geëvalueerd door de Directie en de risicomanagers en zo nodig aangepast aan veranderende marktomstandigheden of een aanscherping van de strategie.

Dit, zodat de Onderneming een optimale afweging kan maken tussen het omgaan met beslissingen en commerciële of strategische mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s/kansen. 

ForFarmers heeft, in de vier kern-categorieën, de 21 belangrijkste risico’s gegroepeerd, waarvoor beheersmaatregelen zijn bepaald en geïmplementeerd.
De gewenste en vastgestelde risicobereidheid kan per (sub)categorie verschillen, zoals hieronder weergegeven:

Change layout to 1 column 

Change layout to 2 columns

Strategische doelstellingen

Om aan de groeidoelstelling – zowel autonoom als door middel van acquisities -  van de strategie te kunnen voldoen, zullen (substantiële) investeringen worden gedaan. ForFarmers heeft hiervoor een gemiddelde tot hoge risicobereidheid.

Er zijn echter twee specifieke gebieden waar ForFarmers een zeer lage tot lage risicobereidheid heeft:

  • Reputatie: deze is cruciaal voor het vertrouwen dat klanten, leveranciers en de samenleving hebben in ForFarmers.

  • Duurzaamheid: ForFarmers hecht grote waarde aan duurzame grondstoffen, het milieu, energie en vermindering van afval, diergezondheid en dierenwelzijn, mens en maatschappij. Bij het beheer van deze risico's wordt 'economische duurzaamheid' als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat elk initiatief ten aanzien van duurzaamheid commercieel levensvatbaar moet zijn voor betrokkenen.

Operationele doelstellingen

Een inherent onderdeel van de bedrijfsvoering is het inkopen van grondstoffen, waarvan de prijzen substantieel kunnen schommelen. Door de omvang van het bedrijf en het navenante volume aan benodigde grondstoffen voor de productie van voer, is de Onderneming onderhevig aan risico’s met betrekking tot deze inkoop. Voor het inkoopbeleid geldt daarom een laag tot gemiddeld risico-acceptatieniveau en voor de kwaliteit van de ingekochte producten een zeer laag risico-acceptatieniveau. Om zulke inkooprisico’s te beheersen zijn de risicogrenzen gedefinieerd op basis van het ‘value at risk‘ principe die voor de organisatie als geheel gelden, vertaald naar de verschillende business units.

Financiële doelstellingen

ForFarmers heeft een zeer laag tot laag risico- acceptatieniveau voor risico's die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op zijn financiële resultaten en de betrouwbaarheid van zijn (financiële) informatie. Valutaposities met betrekking tot grondstoffen of andere aankopen voor de operationele activiteiten worden afgedekt. Valutarisico’s op bezittingen buiten de Eurozone worden deels afgedekt door financiering in dezelfde valuta. Valutarisico's met betrekking tot het jaarlijkse resultaat en niet-uitgekeerde dividenden worden niet afgedekt.

ForFarmers is gedeeltelijk gefinancierd met rentedragende schulden, wat een renterisico met zich meebrengt. De ontwikkelingen op de rente- en valutamarkten worden nauwkeurig gevolgd en waar dit noodzakelijk is, worden deze risico’s afgedekt door middel van swaps en andere financiële instrumenten. ForFarmers zorgt er met een robuuste vermogens- en liquiditeitspositie voor dat de financiële verplichtingen van de Onderneming altijd kunnen worden nagekomen.

Compliance

ForFarmers heeft een zeer laag risico-acceptatieniveau ten aanzien van het naleven van wet- en regelgeving. De Onderneming heeft een Code of Conduct en een Klokkenluidersregeling. De Code of Conduct geeft de bedrijfsprincipes, waarden en gedragsregels aan die gelden voor alle medewerkers. Alle ForFarmers medewerkers dienen bekend te zijn met de Code of Conduct en zich bewust te zijn van de implicaties ervan. Nieuwe medewerkers ontvangen de Code of Conduct in de eigen taal, worden met behulp van cases getest op de toepassing, en worden gevraagd de Code of Conduct te onderschrijven. Daarnaast wordt de Code regelmatig intern besproken en onder de aandacht gebracht. Er is een ‘Zero Tolerance’ beleid ten aanzien van schendingen van de Code of Conduct van ForFarmers. Zowel de Code of Conduct als de Klokkenluidersregeling zijn beheersmaatregelen voor de bestrijding van omkoping en corruptie.

Methodologie van de interne risicomanagement-  en controlesystemen

Om de strategische, operationele en financiële doelstellingen te kunnen realiseren, moet ForFarmers kansen benutten en risico’s lopen. Het is daarom van belang de risico’s op een juiste wijze te identificeren, af te wegen en te managen; de primaire doelstelling van adequaat risicomanagement. De Directie erkent het belang van goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen, en beoogt door een actief monitoringssysteem van risicomanagement een hoge mate van bewustzijn in de organisatie te creëren. Dit systeem is verankerd in de organisatie: van Directie - onder toezicht van de Raad van Commissarissen (‘de Raad’) - tot en met alle operationele en financiële afdelingen. De toon aan de top, de harde en de zachte beheersmaatregelen zijn hierbij van belang. Het team corporate governance & compliance verzorgt risk en compliance workshops en faciliteert self-assessments voor de relevante business units en processen. Voor alle belangrijke risico’s zijn sleutelfunctionarissen (risico-eigenaren en risicomanagers) aangewezen die vanuit hun rol direct belast zijn met het beheersen van de risico’s.

De methodologie die ForFarmers hanteert voor het beheersen en managen van de verschillende risico’s is gebaseerd op het model van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (’COSO’) en in lijn met ISO31000. In juni 2017 heeft COSO een nieuwe publicatie uitgevaardigd genaamd 'Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance'. ForFarmers is deze publicatie aan het bestuderen.

Management, Monitoring en Rapportage

Alle aspecten van risicomanagement (uitvoering, monitoring en rapportage) worden gedaan onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, dat daarvoor een Risk Advisory Board (RAB) heeft aangesteld. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De RAB bestaat uit de CFO, Director Supply Chain, Director Reporting, Tax & Risk. De interne Auditor neemt als toehoorder deel aan de vergaderingen.

Op basis van de periodieke rapportage monitort de RAB de beheersing van de belangrijkste risico’s. Deze rapportage dient, onder meer, om de risicobereidheid ten opzichte van het daadwerkelijke risico te meten en indien noodzakelijk aanvullende controlemaatregelen te nemen.

De directie van de business units dient twee keer per jaar een ‘Letter of Representation’ (LOR) te tekenen, om te verklaren dat zij voldoen aan zowel de (lokale) wet- en regelgeving als aan de intern opgestelde controle regels, waaronder de Code of Conduct. Naast de Klokkenluidersregeling biedt de LOR eveneens de mogelijkheid fraude en incidenten te melden.

Risicomanagement in 2017

De risico-eigenaren hebben in 2017 additionele trainingen gevolgd met betrekking tot het uitvoeren van self-assessments van risico’s. De belangrijkste 21 risico’s zijn door hen op die wijze twee keer beoordeeld, inclusief een analyse van het totale gewenste risicoprofiel ten opzichte van het huidige risicoprofiel. Het team corporate governance & compliance heeft de uitkomsten hiervan met de risico-eigenaren besproken en daar waar nodig zijn actieplannen opgesteld ter verbetering van de beheersing van de risico’s.

Vanuit het risicogebied compliance zal het project ‘privacy wetgeving’ worden vervolgd. Dit project beoogt het gebruik van privacy-gevoelige onderwerpen en de daarmee gepaard gaande risico’s verder te beheersen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. In 2017 is besloten een Privacy Officer te benoemen die, met behulp van een externe deskundige, een risico-inventarisatie zal maken.

In 2017 heeft de RAB vier keer overleg gehad over de status en rapportage van het risicomanagementsysteem.

In het algemeen zijn de profielen van de risico’s in 2017 gelijk gebleven of gedaald; het risicoprofiel ‘Omvang veestapel en dierziekten’ nam enigszins toe. De melkveestapel in Nederland kromp met circa 10% als gevolg van de fosfaatmaatregelen die daar werden geïmplementeerd. Het risico op verlies aan afzet van Total Feed-oplossingen is beperkt gebleven door nieuwe tools (hulpmiddelen) in de sector te introduceren,en door de intensieve begeleiding van klanten door ForFarmers adviseurs. 

De fipronil-affaire in de legpluimveesector heeft vooral in Nederland voor individuele legpluimveehouders tot

 financiële schade geleid. Gezien de spreiding van activiteiten heeft deze affaire op ForFarmers een zeer beperkte impact gehad.

Het risicoprofiel ‘Krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen’ nam in 2017 af. Dit kwam door de verbeterde financiële positie van een groot deel van de klanten als gevolg van, over het algemeen, gestegen prijzen voor vooral melk en varkens. In 2017 is een beperkt deel van de achterstallige vorderingen proactief in leningen omgezet met zoveel mogelijk zekerheden en duidelijke afspraken over rente. Klanten met een kredietlimiet van meer dan €250.000 worden door de Directie besproken in de maandelijkse directievergaderingen. Het grootste deel van de vorderingen is verzekerd.

Ook het pensioenrisico daalde in 2017. Na een overeenkomst met de trustee van het pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk, is in januari 2017 een extra storting gedaan in het Britse pensioenfonds. Dit hangt samen met een aanpassing van de inflatiedefinitie;  van RPI (Retail Price Index) naar de lagere CPI (Consumer Price Index).

In het afgelopen jaar is ook stilgestaan bij de risico’s verbonden aan fusies en overnames (‘M&A’). Een van de pilaren van de Horizon 2020 strategie is groei door middel van M&A. Voor een succesvolle overname is het van belang om een goed bedrijfsplan op te stellen om tot een goede beoordeling van een waardering te komen. Daarnaast is een goede implementatie van het integratieplan van belang. Het management is zich bewust van de risico’s van M&A transacties en implementeert risico-mitigerende maatregelen.

Change layout to 1 column

De belangrijkste risico’s met de daarbij getroffen beheersmaatregelen

Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen zoals door de Directie van ForFarmers gedefinieerd.

Risico Beschrijving Beheersmaatregel
Strategische risico's
Prijsontwikkeling en beschikbaarheid grondstoffen ForFarmers maakt gebruik van grondstoffen (tarwe, mais, sojaschroot , gerst e.d). De prijzen hiervan worden beïnvloed door, o.a., de kwaliteit en omvang van de oogsten, de vraag vanuit de biobrandstoffenindustrie en de speculatieve handel, en zijn dus (zeer) volatiel. Wijzigingen in grondstofprijzen zijn van invloed op de voerprijzen en worden doorberekend aan klanten. ForFarmers neemt posities in om de beschikbaarheid van grondstoffen voor leveringen te waarborgen, omdat het grootste deel van de afzet niet op verkoopcontractbasis plaatsvindt. Deze posities kunnen van invloed zijn op het resultaat van de Onderneming. ForFarmers volgt de ontwikkelingen op het gebied van prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen intensief. Om het risico op grondstofposities te beperken is een afzonderlijk risicomanagement-systeem ingevoerd, staat beschreven wie – en tot welke omvang - bevoegd is tot het innemen van posities en wat de termijnen zijn waarop contracten mogen worden afgesloten. Langere termijn inkoopcontracten voor klanten (pre-sales contracten) worden direct voor 85% ingedekt. Per business unit zijn de autorisatiegrenzen gedefinieerd.
Omvang veestapel en dierziekten De omvang van de veestapel kan veranderen, onder andere door wetgeving of dierziekten. Daardoor kan de vraag naar grondstoffen en/of mengvoer fluctueren, wat van invloed kan zijn op de resultaten van ForFarmers. De uitbraak van een dierziekte kan leiden tot vervoersbeperkingen die van overheidswege worden opgelegd, wat kan leiden tot minder afzet van voer. ForFarmers beperkt deze risico’s door de activiteiten zowel geografisch als per diersoort te spreiden. In geval van een uitbraak van dierziekte volgt een (internationaal aangestuurd) crisis- team nauwgezet de ontwikkelingen en instrueert de betrokken business onderdelen over te nemen acties en te volgen protocollen. Het crisis- team staat in dergelijke gevallen in nauw contact met de nationale autoriteiten.
Prijsontwikkeling energie- en brandstofprijzen Veranderingen in de prijzen van energie- en brandstofkosten beïnvloeden de productie- en transportkosten van ForFarmers. Kostenveranderingen kunnen niet in alle gevallen worden doorberekend in de verkoopprijzen, wat het resultaat negatief kan beïnvloeden. ForFarmers heeft een energie-inkoopbeleid. Prijsrisico’s worden zo nodig via financiële instrumenten en commodity-contracten afgedekt. De handhaving van dit inkoopbeleid wordt bewaakt. De ontwikkelingen op de energie- en brandstofmarkten worden intensief gevolgd.
Operationele Doelstellingen
Veiligheid Het veiligheidsbeleid (waaronder procedures, training, fysieke veiligheidsmaatregelen, persoonlijk veiligheidsbewustzijn) wordt op lokaal niveau uitgevoerd. Daarom is er een risico van onvoldoende systematische bedrijfsbrede bewaking op de uitvoering van veiligheidsaspecten. Dit stelt ForFarmers bloot aan een onacceptabel niveau van incidenten, verminderde motivatie van werknemers, claims en reputatieschade. Voor alle locaties van ForFarmers zijn gedetailleerde veiligheidsplannen opgesteld. Daarnaast besteedt de Onderneming veel aandacht aan het creëren van verhoogd bewustzijn, het trainen van alle werknemers (dit betreft ook logistieke veiligheid), het uitvoeren van inventarisaties in alle fabrieken ten aanzien van veiligheidsaspecten en het rapporteren over de status van eventuele tekortkomingen en acties om deze op te lossen.
Kwaliteitsrisico’s De kwaliteit van de grondstoffen is van essentieel belang bij de productie van veilig en betrouwbaar mengvoer. Er bestaat een risico dat door contaminatie van producten of door kruisbesmettingen tijdens het productieproces de eindproducten van ForFarmers niet voldoen aan de gestelde eisen. Naast claimrisico’s en de kosten van mogelijke terugroepacties bestaat er ook een risico van klantenverlies. ForFarmers werkt in de verschillende landen in verschillende samenwerkingsverbanden aan de maximale borging van voedselveiligheid. ForFarmers onderschrijft de Sedex code en verlangt van zijn leveranciers dat zij dit ook doen. Kennis wordt gebundeld op het gebied van onder meer monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing en crisismanagement. Daarnaast zijn concrete afspraken gemaakt over de keuze van grondstoffen en leveranciers. Gedegen en objectieve risicoanalyse vindt plaats vanaf de herkomst van een grondstof tot aan de levering. ForFarmers hanteert procedures en maakt gebruik van applicaties om een eventuele verontreiniging in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens adequate maatregelen te nemen. Analyses worden uitgevoerd in de eigen laboratoria en door externe partijen.

Risico Beschrijving Beheersmaatregel
Financiële Doelstellingen
Valuta- en renterisico’s De aankoop van grondstoffen en het afsluiten van verkoopcontracten kunnen valutarisico’s met zich meebrengen. Indien grondstoffen worden aangekocht in vreemde valuta dan bestaat het risico dat door koersschommelingen grondstofprijzen geen gelijke trend houden met grondstofprijzen in lokale valuta. De mogelijke verschillen die hieruit ontstaan kunnen niet worden doorberekend in de verkoopprijzen en om die reden zijn die van invloed op de brutowinst. In beginsel worden grondstofposities ingekocht in lokale valuta. Indien posities worden aangegaan in vreemde valuta dan worden deze direct afgedekt door middel van valutatermijncontracten en/of andere financiële instrumenten. Het team governance, risk en compliance volgt de naleving van de principes, die formeel zijn vastgelegd in het inkooprisicomanagementbeleid, nauwgezet. De beschikbaarheid van grondstoffen wordt continu gemonitord.
Krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen Kredietrisico’s doen zich voor als contractpartijen van ForFarmers, zoals leveranciers of afnemers, hun contractuele verplichtingen niet nakomen. Het niet nakomen van contractuele verplichtingen kan een directe invloed hebben op het resultaat van ForFarmers. Indien afnemers hun verplichting (mogelijk) niet meer kunnen voldoen leidt dit tot een afboeking of voorziening van de openstaande vordering. Indien leveranciers hun verplichting niet nakomen kan dat leiden tot bijvoorbeeld inefficiënties in productieprocessen. Contractpartijen worden op een aantal criteria beoordeeld. Desgewenst worden aanvullende afspraken gemaakt, waaronder het vastleggen van aanvullende zekerheden. Indien nodig en mogelijk worden risico’s verzekerd. De correcte afwikkeling van de verplichtingen en de ontwikkelingen bij contractpartijen worden nauwgezet gevolgd. ForFarmers werkt in alle business units met een systeem dat erop toeziet dat openstaande vorderingen tijdig worden geïnd. Daarnaast bestaan er strikte afspraken over de maximale openstaande bedragen per klant evenals de betaaltermijnen die gehanteerd moeten worden. In voorkomende gevallen treedt ForFarmers vroegtijdig in contact met contractpartijen waar de krediet- en liquiditeitsrisico’s toenemen.
Liquiditeitsrisico’s ForFarmers dient altijd in staat te zijn haar financiële verplichtingen na te komen. In 2014 heeft ForFarmers een financieringsovereenkomst (multicurrency revolving facility agreement) afgesloten met ABN AMRO, Rabobank, Lloyds Bank en BNP Paribas zonder dat zekerheden zijn verstrekt. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 januari 2020. Het bedrag van de financiering bedraagt maximaal €300 miljoen. In de financieringsovereenkomst zijn bankconvenanten vastgesteld waaraan ForFarmers moet voldoen. ForFarmers bewaakt de liquiditeitspositie en bankconvenanten door middel van periodieke rapportages.
Pensioenrisico’s De gehanteerde pensioenregelingen van de Nederlandse deelnemingen zijn toegezegde-bijdrageregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen, waarvoor alleen de overeengekomen premie moet worden betaald. Bij de Duitse deelnemingen bestaat voor een beperkt aantal personen een toegezegd-pensioenregeling in eigen beheer. In België is sprake van een toegezegd pensioenregeling als gevolg van de aanpassing van de lokale wetgeving in 2015. Externe ontwikkelingen kunnen een negatief effect hebben op de hoogte van de door ForFarmers op te nemen voorziening. In het Verenigd Koninkrijk had de rechtsvoorganger van ForFarmers UK een toegezegd- pensioenregeling (defined benefit), die is omgezet (2006) naar een gesloten regeling waarvan het risico bij ForFarmers ligt. Veranderingen in de actuariële aannames kunnen een negatief effect hebben op de vermogenspositie van het pensioenfonds en zouden ertoe kunnen leiden dat ForFarmers UK aanvullende betalingen moet doen. Per 2006 is een nieuwe regeling ingevoerd op basis van toegezegde bijdrage (toegezegde contributie), welke is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, waardoor er voor deze regeling geen risico voor ForFarmers bestaat. Het risicomanagement-model van de beleggingen voor de pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk wordt periodiek beoordeeld. De uitvoering van het beleggingsbeleid vindt plaats door een fiduciair manager.
Compliance
Veranderingen in wet- en regelgeving Wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees, nationaal of lokaal niveau kunnen invloed hebben op de activiteiten van ForFarmers of zijn contractpartijen. Dit betreft onder meer wetgeving op het gebied van milieu, voedselveiligheid en productieprocessen. ForFarmers volgt de ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving voor zowel de Onderneming als zijn contractpartijen op de voet en indien nodig worden aanpassingen als gevolg van de gewijzigde wetgeving doorgevoerd. De naleving van wetgeving binnen ForFarmers wordt onder andere via periodieke reviews vastgesteld.

Change layout to 2 columns

Naast de reguliere onderwerpen op de agenda van de RAB werd in 2017 ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen die tot aanvullende beheersmaatregelen hebben geleid:

Klimaatrisico’s

Eén van de meest belangrijke risico’s waarmee ondernemingen worden geconfronteerd is klimaatverandering. Zowel in het productie- als in het logistieke proces van ForFarmers worden broeikasgassen uitgestoten. Deze dragen bij aan een mogelijke verdere opwarming van de aarde en dit zou schadelijke economische en sociale consequenties tot gevolg kunnen hebben. Wanneer en in welke mate deze risico’s zich zouden kunnen openbaren is moeilijk in te schatten. De hoogte van de waterstanden in de rivieren kan van invloed zijn op de logistieke aanvoerkosten van ForFarmers. Er bestaat een kans dat een fabriek van ForFarmers door hoog water onder water kan komen te staan en daardoor niet beschikbaar is. ForFarmers heeft in zijn duurzaamheidsdoelstellingen het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen opgenomen. Ieder kwartaal wordt aan de Directie gerapporteerd over de voortgang van de verschillende daarvoor opgenomen parameters en worden, zo nodig, additionele actiepunten bepaald. In 2018 zal worden verdergegaan met het aanscherpen van dit proces.

Informatie Technologie (IT) / cyber security

In toenemende mate worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. In 2017 zijn verschillende testen uitgevoerd om het bewustzijn van IT-risico's bij medewerkers te vergroten.

De uitkomsten van de testen hebben geleid tot een verdere aanscherping van het beleid. In 2018 wordt hier nog meer aandacht aan besteed.

Voerfraude

Bij de productie van voer is ForFarmers onder meer afhankelijk van de kwaliteit en herkomst van de grondstoffen en ingrediënten die worden toegevoegd aan het voer. Er bestaat een risico dat ingekochte grondstoffen en/of ingrediënten bewust niet aan wettelijke eisen voldoen, of aan de kwaliteitsomschrijving op basis waarvan zij zijn ingekocht met als doel een door de wederpartij te behalen economisch voordeel. Deze grondstoffen zouden in voer kunnen worden verwerkt, waardoor een risico op voedselveiligheid zou kunnen ontstaan. Het risico op voerfraude, en de daarop te nemen maatregelen, staat naast de kwaliteitsrisico’s die ForFarmers kan lopen door mogelijke contaminatie van producten of door kruisbesmettingen tijdens het productieproces.

In 2018 worden de bestaande beheersmaatregelen voor kwaliteitsrisico’s uitgebreid om mogelijke voerfraude eerder te ontdekken.

AMR (Anti Microbial Resistance)

Indien antibiotica op te grote schaal en te frequent wordt gebruikt, kunnen sommige bacteriën resistent worden. Er bestaat een grote maatschappelijke zorg over het feit dat sommige bacteriën niet meer gevoelig zijn voor antibiotica die worden voorgeschreven voor mensen. In verschillende landen wordt in de agrarische sector preventief nog antibiotica aan voer toegevoegd. In Nederland en Duitsland zijn sectorovereenkomsten gesloten om het preventieve gebruik van antibiotica in voer uit te sluiten. ForFarmers stelt zich in België en het Verenigd Koninkrijk proactief op om het gebruik van antibiotica uit te sluiten of te verminderen. De specialisten van ForFarmers zijn er op getraind alternatieven met klanten te bespreken en aan te dragen. Hier zal ook in 2018 voortdurend aandacht aan worden besteed.

M&A

ForFarmers heeft een groeidoelstelling die moet worden bereikt door zowel autonome groei als door groei door overnames. Bij het doen van overnames zijn er inherente risico’s, onder meer op het gebied van due diligence, waardering, risicomanagement, het realiseren van synergiën, management en integratie. Al deze factoren kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten van ForFarmers. ForFarmers heeft een team voor Fusies en Overnames dat op dit onderwerp nauw samenwerkt met de Directieleden en de managers van de clusters. Deze beheersmaatregelen worden regelmatig in de vergaderingen van de Directie en van de Raad besproken en daar waar nodig aangescherpt.

Beschikbaarheid van biologische grondstoffen

ForFarmers heeft onder de naam Reudink een sterke marktpositie in de biologische veevoersector. Er is sprake van een toenemende aandacht voor dierenwelzijn en verantwoorde voeding. De hele keten – van grondstof tot aan uiteindelijk product – moet aan specifieke voorwaarden voldoen om het stempel ‘biologisch’ te kunnen verantwoorden. Het risico bestaat dat er een tekort aan biologische grondstoffen of productiecapaciteit is. Dit zou de marktpositie van Reudink kunnen schaden. De RAB heeft dit besproken en maatregelen getroffen om de beschikbaarheid van biologische grondstoffen goed te kunnen monitoren.

Strategie en disruptieve ontwikkelingen

Zowel de consolidatie die plaatsvindt in de waardeketen als de toenemende rol van het gebruik van (big) data kunnen van invloed zijn op de lange-termijn waardecreatie van ForFarmers en daarmee op de resultaten van de Onderneming. ForFarmers volgt actief de veranderingen die in de markt plaatsvinden en neemt actief deel aan verschillende initiatieven om zodoende in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Om zowel de kansen als de risico’s die zich daarbij voordoen goed te kunnen afwegen is een toegewijd ‘Disruptor team’ ingesteld. Er zijn enkele specifieke aandachtpunten bepaald waarop in 2018 stappen worden ondernomen. Het Disruptor Team rapporteert periodiek aan de Directie over de bevindingen.

Impact van de aankondiging van het Verenigd Koninkrijk tot uittreding uit de EU 

Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering een beroep gedaan op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon en de Europese Raad in kennis gesteld van haar voornemen om uit de EU te treden. Er is een initiële tweejarige termijn voor het Verenigd Koninkrijk en de EU om een akkoord te bereiken over de uittreding en de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, hoewel deze termijn kan worden verlengd. In dit stadium is er een belangrijke mate van onzekerheid over het uittredingsproces, het tijdschema en de uitkomst van de onderhandelingen over de toekomstige afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Als gevolg hiervan is er onzekerheid over hoe lang de bestaande EU-wetgeving zal blijven gelden voor het Verenigd Koninkrijk en welke wetten na uittreding van toepassing zullen zijn.

Het risico bestaat dat de koers van het Britse pond ten opzicht van de euro (verder) zal dalen. Dit heeft een impact op de geconsolideerde resultaten van ForFarmers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat veehouders, vooral in de varkens- en rundveesector, hun bedrijven zullen opschalen waardoor de zelfvoorzieningsgraad toeneemt. Dit vereist investeringen van de veehouders. Of en wanneer een mogelijke groei van deze bedrijven zal plaatsvinden is derhalve onzeker. ForFarmers blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Belastingbeleid ForFarmers

ForFarmers is actief in vier verschillende landen met verschillende belastingstelsels. Het risico bestaat dat door de complexiteit van de verschillende belastingstelsels en -wetgeving het beleid van de Onderneming niet aan alle lokale vereisten voldoet. Het belastingbeleid van ForFarmers is gebaseerd op de principiële houding dat belasting betalen onderdeel is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en derhalve wet- en regelgeving op het gebied van belastingen naleeft. De risicobereidheid van ForFarmers met betrekking tot belastingen is laag.

ForFarmers voldoet aan haar belastingverplichtingen en betaalt belasting die verschuldigd is op tijd. Ook monitort ForFarmers mogelijke veranderingen in wet- en regelgeving op zowel groepsniveau als lokaal niveau en anticipeert hierop. ForFarmers onderhoudt in dit kader een open communicatielijn met de belastingautoriteiten. Gedurende het jaar vinden verschillende besprekingen met de belastingautoriteiten plaats in de verschillende landen.

De ForFarmers medewerkers worden actief ondersteund om hun kennis bij te houden op het gebied van de regelgeving. De huidige procedures en processen faciliteren de samenwerking tussen de Groep en de lokale medewerkers in de verschillende belastinggebieden.

Conclusie

In het boekjaar zijn er geen belangrijke tekortkomingen in de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen geconstateerd en/of significante wijzigingen in die systemen aangebracht. De verbeteringen die ten aanzien van deze systemen zijn voorzien, zijn hiervoor aangegeven. Het Bestuur heeft de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Auditcommissie en de Raad besproken.