Samenstelling Raad van Commissarissen

Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Commissarissen (hierna: de Raad) uit zes leden. In verband met het aftreden van de heer Henk Mulder werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2017 de heer Cees de Jong benoemd op voordracht van de Raad. De Raad is nu als volgt samengesteld:

Change layout to 2 columns

Jan Eggink, Voorzitter
(1959, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2002 lid van de Raad, eerst van (een voorganger van) Coöperatie FromFarmers en sinds 2007 van ForFarmers. De heer Eggink werd in mei 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad. Hij is in 2018 aftredend en niet herbenoembaar. De heer Eggink is melkveehouder en bestuurder (in het verslagjaar als voorzitter) van Coöperatie FromFarmers U.A.

Als melkveehouder brengt de heer Eggink waardevolle kennis en expertise in op het gebied van de agrarische sector in het algemeen en zijn jarenlange ervaring als bestuurder bij diverse organisaties en in de melkveesector in het bijzonder.

De heer Eggink houdt per 31 december 2017, geen aandelen, 7.179 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. een saldo overeenkomend met 12.799 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde Coöperatie en kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Sandra Addink-Berendsen, Vicevoorzitter 
(1973, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2010 lid van de Raad en herbenoembaar in 2018. Binnen de Raad heeft zij de functie van vicevoorzitter en is zij voorzitter van de Auditcommissie. Mevrouw Addink -Berendsen is melkveehoudster, lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Aan het begin van 2017 is zij benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Alfa Accountants. Verder is Mevrouw Addink - Berendsen penningmeester van de Stichting Hessenheemfonds.

Mevrouw Addink - Berendsen brengt kennis en expertise in vanuit haar positie als melkveehoudster. Haar ervaring als accountant is eveneens van grote waarde voor de Raad naast haar andere bestuurlijke competenties.

Mevrouw Addink-Berendsen houdt per 31 december 2017, geen aandelen, 9.640 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. een saldo overeenkomend met 12.294 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde Coöperatie en kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Vincent Hulshof
(1962, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2014 lid van de Raad en herbenoembaar in 2018. Binnen de Raad is hij lid van de Selectie- en benoemingscommissie. De heer Hulshof is varkenshouder en daarnaast bestuurslid en vicevoorzitter van Coöperatie FromFarmers U.A. In december 2017 trad de heer Hulshof af als bestuurslid van Coöperatie Topigs en was niet hernoembaar.

Als varkenshouder, en bestuurder in verschillende organisaties, brengt de heer Hulshof waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van de agrarische sector in het algemeen en de varkenssector in het bijzonder.

De heer Hulshof houdt per 31 december 2017, geen aandelen, geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. een saldo overeenkomend met 8.640 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde Coöperatie en kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Cees de Jong
(1961, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2017 lid van de Raad en herbenoembaar in 2021. Binnen de Raad is hij lid van de Renumeratiecommissie. De heer De Jong is President en CEO van het Deense beursgenoteerde biosciencebedrijf Chr. Hansen tot 1 juni 2018.

De heer De Jong heeft een medische en bedrijfskundige opleiding en ruime internationale ervaring als, onder meer, CEO van Chr. Hansen, een biowetenschappelijke onderneming actief in de voedingsindustrie. Zijn aanzienlijke managementervaring bij verschillende (beursgenoteerde) ondernemingen is van grote waarde voor de Raad.

De heer De Jong houdt per 31 december 2017 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Cees van Rijn 
(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2012 lid van de Raad en herbenoembaar in 2020. Binnen de Raad is hij voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie. De heer Van Rijn is commissaris bij Detailresult Groep, Plukon Food Group, PwC Nederland en Erasmus QI.

Als voormalig CFO van Nutreco heeft de heer Van Rijn zowel uitgebreide financiële ervaring bij een (toentertijd) beursgenoteerde onderneming als ervaring in de diervoer-industrie. Daarnaast heeft de heer Van Rijn ruime ervaring als commissaris vanuit zijn verschillende commissariaten.

De heer van Rijn houdt per 31 december 2017 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Erwin Wunnekink
(1970, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2015 lid van de Raad en herbenoembaar in 2019. Binnen de Raad is hij voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie. De heer Wunnekink is melkveehouder en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. 

Als melkveehouder brengt de heer Wunnekink waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van de agrarische sector in het algemeen en de melkveesector in het bijzonder. Dit naast zijn ervaring als bestuurder bij andere organisaties.

De heer Wunnekink houdt per 31 december 2017 geen aandelen, geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. een saldo overeenkomend met geen aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde coöperatie en kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

De Raad heeft in haar vergadering van 26 april 2017 het Rooster van aftreden als volgt aangepast en opnieuw vastgesteld:

Change layout to 1 column

Naam Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
J.W. Eggink 2014   2018
J.W. Addink-Berendsen 2014 2018 2022
V.A.M. Hulshof 2014 2018 2026
C. de Jong 2017 2021 2029
C.J.M. van Rijn 2016 2020 2024
W.M. Wunnekink 2015 2019 2027

 

Change layout to 2 columns

ForFarmers wijkt af van best practice bepaling 2.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) zoals nader toegelicht in het hoofdstuk Corporate Governance.

Alle commissarissen, met uitzondering van twee personen, zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.7 van de Code. De Raad beschouwt de commissarissen die tevens bestuurder zijn van Coöperatie FromFarmers U.A., te weten: de heren V.A.M. Hulshof en J.W. Eggink, als niet onafhankelijk in de zin van de Code. De beoordeling heeft plaatsgevonden door zowel de afzonderlijke leden als door de Raad zelf. Daarbij heeft de Raad ten aanzien van de vraag of sprake is van een belangrijke zakelijke relatie mede in aanmerking genomen dat dit niet het geval is als er geen contractuele verplichting bestaat om bedrijfsbenodigdheden, producten en/of diensten bij (een dochtermaatschappij van) ForFarmers af te nemen.

Geen van de leden van de Raad is lid van meer dan vijf raden van commissarissen (waaronder begrepen een positie als niet uitvoerende bestuurder in een one tier board) van rechtspersonen (inclusief de Vennootschap) als bedoeld in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek.

De Raad is niet bekend met enige vorm van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en leden van de Raad, dan wel tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10 procent van de aandelen (of certificaten daarvan) in de Vennootschap houden. 

De volgende leden van de Raad hebben gedurende het boekjaar voer afgenomen van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap onder dezelfde gebruikelijke condities zoals die ook voor andere klanten van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap gelden: mevrouw Addink-Berendsen en de heren Eggink, Wunnekink en Hulshof. Deze transacties leiden op grond van artikel 11.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen niet automatisch tot een tegenstrijdig belang.

In de corporate governance verklaring worden het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan toegelicht.