Enkelvoudige jaarrekening

2.3.1 Enkelvoudige balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2017 31 december 2016
Activa
Overige vorderingen   183 250
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 43 444.435 405.739
Vaste activa   444.618 405.989
 
Overige vorderingen   382 563
Vorderingen op groepsmaatschappijen 44 15.426 29.218
Geldmiddelen en kasequivalenten   9.633 43.365
Vlottende activa   25.441 73.146
 
Totaal activa   470.059 479.135
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -55 -1
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen   -5.692 -3.609
Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen   - 27
Overige wettelijke reserves   18.478 17.099
Ingehouden winsten   189.400 212.717
Onverdeeld resultaat   58.554 53.260
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 47 405.302 424.110
 
Voorzieningen
Voorzieningen 48 500 650
Totaal voorzieningen   500 650
 
Schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen   - 163
Langlopende schulden   500 813
 
Handelsschulden en overige verplichtingen   237 258
Schulden aan groepsmaatschappijen 44 58.872 51.348
Belastingen en sociale verzekeringen 46 5.147 2.606
Kortlopende schulden   64.256 54.212
 
Totaal schulden   64.756 55.025
 
Totaal eigen vermogen en schulden   470.059 479.135

2.3.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2017 2016
Omzet   - -
Bedrijfsopbrengsten   - -
Lonen en salarissen   - -14
Overige bedrijfskosten   -514 -237
Bedrijfslasten   -514 -251
Bedrijfsresultaat   -514 -251
Financieringsbaten   332 69
Financieringslasten   -738 -715
Netto financieringslasten   -406 -646
Winst (verlies) vóór belastingen   -920 -897
Winstbelastingen   -964 224
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 43 60.438 53.933
Winst over het boekjaar   58.554 53.260