Het aandeel ForFarmers

ForFarmers kernpunten voor investeerders

  • #1 Leverancier  - met leidende marktposities - van Total Feed-oplossingen voor veehouders in Europa+

  • Actief in veerkrachtige markten met groeimogelijkheden

  • Centrale positie in de waardeketen: toegang tot het boerenerf

  • Gerichte strategie om de activiteiten verder te verstevigen en uit te breiden: Horizon 2020

  • Duidelijke en bewezen M&A-strategie om verdere expansie te realiseren

  • Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van het businessmodel

  • Aantrekkelijke financiële prestaties en profiel

Het ForFarmers aandeel

Op 24 mei 2016 werd het aandeel ForFarmers N.V., onder het symbool ‘FFARM’, aan Euronext Amsterdam genoteerd. Sinds 19 september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index.

Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt €1.062.610,41 per 31 december 2017.  Dit is verdeeld in 106.261.040 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01.

Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2017 had ForFarmers 5.469.292 gewone aandelen in eigen bezit als gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen dat op 2 mei 2017 is gestart. ForFarmers heeft haar substantiële deelneming in eigen aandelen (3% en 5%, op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) aan de AFM gemeld. 

In euro 2017 2016
Winst per aandeel 0,56 0,50
Dividend 0,30 0,24
Aantal uitstaande aandelen (x 1 miljoen) per 31 december 100,8 106,2
Marktkapitalisatie (€ miljoen) op 31 december 1.052,3 706,1
Hoogste koers 11,16 7,03
Laagste koers 6,61 5,17
Slotkoers 10,44 6,65

1 Winst per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal gewone aandelen in omloop. In 2017 was dit aantal 104.077.496 (2016: 106.150.160).
2 Dividend wordt berekend op basis van het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december.
3 Marktkapitalisatie is berekend op basis van het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december.
4 Koers tot aan 24 mei 2016 betreft de koers op het handelsplatform; vanaf 24 mei 2016 betreft het de koers op Euronext Amsterdam.

Change layout to 1 column

Change layout to 2 columns

Dividendbeleid

ForFarmers streeft ernaar om een dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur voor het uitvoeren van haar strategie. Het dividendbeleid van ForFarmers is gericht op het uitkeren van een dividend van tussen de 40% en 50% van de winst na belasting (de nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap), exclusief incidentele posten.

Voorstel dividend 2017

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2018 zal het voorstel worden voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,30 (2016: €0,24). Dit komt overeen met een uitbetalingsratio (pay-out ratio) van 50% van het resultaat na belastingen en exclusief incidentele posten, en betekent een stijging van het dividend van 25%.
Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2017 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  Belang
Coöperatie FromFarmers U.A. (direct en indirect) 49,99%
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 9,69%
APG Asset Management N.V. 6,71%
Kempen Capital Management N.V. 5,27%
ForFarmers N.V. (t.g.v. eigen inkoopprogramma) 5,02%
JP Morgan Asset Management Holdings Inc 3,01%

* op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen

Specificatie aandelen 

Coöperatie FromFarmers (hierna: de Coöperatie) heeft per 31 december 2017 een direct kapitaalbelang (op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) van 17,4% zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect belang van 31,8%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van hun participatierekening, of een deel ervan, in certificaten van aandelen, overschrijving naar een beleggingsrekening, of verkoop via Euronext Amsterdam.

De Coöperatie kon per 31 december 2017 steminstructie geven voor 52.295.509 (certificaten) van aandelen, en kon daarnaast steminstructie geven voor 8.189.422 certificaten die worden gehouden door Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Rekening houdend met het effect van het inkoopprogramma van eigen aandelen, hield de Coöperatie op 31 december 2017 een stembelang van 60,0% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop).

De Coöperatie houdt daarnaast het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet:

Change layout to 1 column

Aandelen / Certificaten
  Aandelen/certificaten Kapitaalbelang Aandelen/certificaten Kapitaalbelang
  31 december 2017   31 december 2016  
Totaal aantal geplaatste gewone aandelen 106.261.040 100,00% 106.261.040 100,00%
Eigen bezit ForFarmers 5.469.292 5,15% 77.580 0,07%
Aantal gewone aandelen in omloop 100.791.748 94,85% 106.183.460 99,93%
 
Aandelen Coöperatie FromFarmers U.A. (Direct) 18.498.469 17,41% 22.097.857 20,80%
Participatierekening bij leden (Indirect) 33.797.040 31,80% 34.460.032 32,43%
Coöperatie FromFarmers U.A. 52.295.509 49,21% 56.557.889 53,23%
 
Certificaten bij leden 5.582.503 5,25% 6.436.342 6,06%
Certificaten in lock up 1.445.655 1,36% 1.398.424 1,32%
Overige certificaathouders(1) 1.161.264 1,10% 4.967.900 4,68%
Aandelen Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 8.189.422 7,71% 12.802.666 12,06%
 
Aandeelhouders (derden) 40.306.817 37,93% 36.822.905 34,64%
Totaal gewone aandelen in omloop 100.791.748 94,85% 106.183.460 99,93%
 
(1) Betreft (voormalige) medewerkers van ForFarmers van wie de certificaten niet in de lock-up zitten en derden die hun certificaten nog niet hebben omgezet naar aandelen.

Change layout to 2 columns

Inkoopprogramma eigen aandelen

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2017 werd machtiging gevraagd en verkregen om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten, met een maximale looptijd van 18 maanden, voor (a) een bedrag dat ligt tussen de €40 miljoen en €60 miljoen en (b) voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2017. De reden voor het inkoopprogramma was onder meer om de balans van ForFarmers efficiënter te maken. Met de publicatie van de halfjaarresultaten 2017 heeft ForFarmers aangegeven de volle ruimte van €60 miljoen voor het inkoopprogramma van eigen gewone aandelen te zullen benutten.

ForFarmers heeft in de periode van 2 mei 2017 tot en met 31 december 2017 5.747.993 eigen (gewone) aandelen ingekocht. Daarmee heeft de Vennootschap 5,1% van het aantal geplaatste gewone aandelen in bezit. De aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde prijs van €9,86 per aandeel; het totale aankoopbedrag bedroeg €56.664.525.  Van de ingekochte aandelen zijn 358.465 aandelen ten behoeve van de werknemersparticipatieplannen; voor Directie en senior managers, en voor overige medewerkers.

Handelsvolume 

Eén van de redenen voor de openbare notering op Euronext Amsterdam was het vergroten van de liquiditeit van het aandeel. Het gemiddelde handelsvolume in (certificaten van) aandelen ForFarmers op het handelsplatform vóór de notering op Euronext Amsterdam in mei 2016 bedroeg ongeveer 40.000  per dag. Gedurende 2017 is het handelsvolume in aandelen ForFarmers toegenomen tot een gemiddelde van ongeveer 218.000 per dag.

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) heeft ABN AMRO vanaf 2 januari 2017 tot en met 29 december 2017 de verplichting gehad om de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam te ondersteunen door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. ForFarmers heeft het contract met ABN AMRO met één jaar verlengd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 26 april 2018 in Laren (Gelderland).

Financiële kalender

29-03-2018 Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouders
26-04-2018 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30-04-2018 Ex-dividend notering
02-05-2018 Registratiedatum dividendgerechtigden
03-05-2018 Operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal (Q1 Trading update) 2018
09-05-2018 Betaalbaarstelling dividend
16-08-2018 Publicatie halfjaarcijfers 2018
01-11-2018 Operationele voortgangsrapportage derde kwartaal (Q3 Trading update) 2018
13-03-2019 Publicatie jaarcijfers en jaarverslag 2018
26-04-2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 

De Vennootschap is gevestigd te Lochem (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159661.

Investor Relations

ForFarmers hecht waarde aan een goed en open contact met haar (potentiële) aandeelhouders, certificaathouders, beleggers, analisten en andere financiële stakeholders (hierna: Beleggers). Het doel is om Beleggers duidelijke, accurate en tijdige informatie over de ontwikkelingen bij ForFarmers te verschaffen.

Om Beleggers adequaat en optimaal te informeren, stelt ForFarmers informatie beschikbaar via persberichten, jaarverslagen, kwartaalberichten (Trading Update) en presentaties. Alle informatie is beschikbaar via de corporate website. Daarnaast organiseert de Onderneming audiowebcasts om de (half)jaarresultaten te presenteren, bezoekt ForFarmers (potentiële) aandeelhouders (roadshows) en neemt deel aan conferenties die banken voor investeerders organiseren. Alle informatie die met Beleggers wordt gedeeld, is gebaseerd op publieke informatie. Een en ander is tevens vastgelegd in het Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders. Gezien de belangrijke deelneming van de Coöperatie FromFarmers U.A. in ForFarmers is er een relatie-overeenkomst tussen deze partijen gesloten.

Contact met Beleggers

Gedurende het boekjaar heeft ForFarmers vele Investor Relations activiteiten ondernomen. Op 12 april 2017 organiseerde ForFarmers haar eerste Investor/Analyst dag, met als thema: ‘Een dag in het leven van ForFarmers’. Hieraan namen 10 Beleggers en 9 analisten deel. Naast presentaties, die door Directieleden en specialisten werden gegeven, werd ook een bezoek aan een klant van ForFarmers gebracht.

Gedurende het boekjaar werden in 16 verschillende steden meer dan 100 gesprekken met vermogensbeheerders gevoerd. Aan deze gesprekken nam de CEO of de CFO, vergezeld door de Director Investor Relations, deel. Dit gebeurde tijdens 11 roadshows en 6 conferenties georganiseerd door banken voor investeerders. De bezochte steden zijn veelal belangrijke financiële centra waaronder Amsterdam, Londen, New York, Frankfurt en Parijs. Bij de bilaterale contacten met Beleggers is steeds het genoemde beleid in acht genomen.

In 2017 hebben leden van het Bestuur van ForFarmers bijeenkomsten van de ledenraad en de jaarlijkse ledenavond van Coöperatie FromFarmers bijgewoond. De informatie-uitwisseling op deze bijeenkomsten vindt plaats onder de bepalingen van het genoemde beleid. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan door alle aandeelhouders, certificaathouders en leden van FromFarmers die een participatierekening aanhouden bij FromFarmers worden bijgewoond.

Disclosure

De informatieverstrekking aan Beleggers verloopt conform de vereisten van de Wft en de Europese Verordening marktmisbruik. ForFarmers informeert haar Beleggers tijdig, gelijktijdig en volledig over relevante ontwikkelingen door middel van verspreiding van een persbericht dat ook op de corporate website wordt gepubliceerd en wordt ingediend bij de AFM.

De Directie beoordeelt in overleg met de Compliance Officer en de Disclosure Commissie of, en wanneer, informatie koersgevoelig is en of daarom de disclosure-verplichting van toepassing is.

Onafhankelijke analistenrapporten

ForFarmers werd in 2017 door 6 financiële analisten gevolgd. ABN AMRO, the Idea-driven Equities Analyses Company, KBC, Kempen, Kepler Cheuvreux en NIBC Markets brachten analistenrapporten uit over ForFarmers. Naast uitgebreide rapporten zijn er ook periodieke updates verschenen.

Historische ontwikkeling

ForFarmers heeft zich ontwikkeld van lokale mengvoercoöperatie in het oosten van Nederland tot marktleider in de Europese voerindustrie. De rijke historie van de Onderneming gaat terug tot 1896, het jaar waarin één van de rechtsvoorgangers van ForFarmers werd opgericht. In de decennia die volgden, werd de onderneming uitgebouwd door autonome groei, fusies en overnames. De belangrijkste activiteiten van de coöperatie waren de aankoop van grondstoffen en de productie van veevoer voor de aangesloten leden. In 2005 werd de naam veranderd tot ForFarmers, in lijn met de internationale groeiambities.

Splitsing onderneming ForFarmers en Coöperatie FromFarmers als opstap naar internationale groei

Om verder internationaal te kunnen groeien, is de coöperatie gesplitst in de Coöperatie FromFarmers en de Onderneming ForFarmers in 2007. In dat jaar werd ook het Vermogen Op Naam (VON) traject gestart. De Coöperatie voert sindsdien de naam Coöperatie FromFarmers U.A. Via het VON-traject werd in een periode van 10 jaar 82,6% van het vermogen van de Coöperatie bijgeschreven op participatierekeningen van leden van de Coöperatie. De laatste bijschrijvingen in dit kader vond plaats in 2017 waardoor de Coöperatie direct 17,4% van de geplaatste (certificaten van) aandelen ForFarmers houdt. De leden van de Coöperatie hielden per 31 december 2017 tezamen een indirect belang van 31,8% in ForFarmers.  Deze leden met een participatierekening kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van (een deel van) hun participatierekening in certificaten, overschrijving naar een beleggingsrekening of verkoop via Euronext Amsterdam.

Change layout to 1 column