Bericht van de CEO

 

Change layout to 2 columns

Lange-termijn waardecreatie

Onze strategie Horizon 2020 heeft zich in 2017 weer bewezen als goede basis voor lange-termijn waardecreatie voor onze klanten en voor ForFarmers. Het helpt ons om onze missie ‘For the Future of Farming’ te verwezenlijken. Wij werken intensief samen met onze klanten om hun succes, en dat van de sector in zijn geheel, te waarborgen.

Onze klanten worden continu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Precies daarom zijn onze nutrionisten en specialisten voortdurend bezig met het verder verbeteren van de Total Feed oplossingen voor onze klanten; voerconcepten voorzien van maatwerk-advies en hulpmiddelen. Wij helpen hen om betere rendementen op het boerenerf te behalen met een gezonde veestapel en een hogere efficiëntie. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld in het afgelopen jaar onze melkveeklanten kunnen helpen met aangepaste voeroplossingen. Dit als een van de fosfaatbeperkende maatregelen. 

De combinatie van op de klant toegespitste voeroplossingen met data-analyse, is van toenemend belang voor de sector in het algemeen. Om dat aan te kunnen bieden, is schaalgrootte belangrijk. Ook in het afgelopen jaar hebben we weer ervaren hoe belangrijk onze productie en logistieke (supply chain) activiteiten zijn. Want hoe goed ons voer en ons advies ook is, het moet wel op tijd bij de klant geleverd kunnen worden. Dit bleek vooral een probleem in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen is de betrouwbaarheid van onze dienstverlening daar weer op orde.

Mede door onze afkomst van een coöperatie zijn wij ons heel erg bewust van het belang van een goede relatie met onze klanten. Zodanig zelfs, dat wij met een training ‘Farming for non-farmers’ zijn begonnen voor nieuwe collega’s op met name staffuncties, die geen agrarische achtergrond hebben.

Ons team

Door de enorme inzet van onze medewerkers kunnen wij onze ambitie en onze belofte aan onze klanten en aandeelhouders waarmaken.  Wij besteden veel tijd, geld en aandacht aan interne trainingen om onze mensen verder te bekwamen onze klanten te helpen en de kwaliteit van ons team naar een nog hoger plan te tillen. Schaalgrootte en internationale interne kennis zijn hierbij belangrijke pijlers. Ik kijk bijvoorbeeld met trots terug op de lancering van NOVA, het nieuwe zeugenconcept. Dat is door ons eigen Nutrition Innovation Centre (NIC) ontwikkeld en is in 4 landen tegelijkertijd getest bij meer dan 40 varkenshouders. Ook de kennis en ervaring die de nieuwe collega’s van het overgenomen Vleuten-Steijn aan de ontwikkeling van dit concept hebben bijgedragen was groot.

Training, innovatie, kennis delen en duurzaam bezig zijn, maken dat wij steeds aantrekkelijker worden als werkgever voor zowel bestaande als toekomstige medewerkers. Dat blijkt uit het feit dat in 2017 wederom meer medewerkers interne promotie hebben gemaakt en doordat wij, met minder hulp van externe bureaus, aanzienlijk meer mensen aan ons hebben weten te binden.

In 2017 trad Iain Gardner terug uit de Directie en als COO van ForFarmers Verenigd Koninkrijk. Iain heeft in de afgelopen jaren ForFarmers daar sterker op de kaart gezet, waarvoor ik hem, ook namens de collega’s, bijzonder wil danken. Wij zijn blij dat ons mede-Directielid Steven Read met ingang van 2018 zijn positie overneemt. Hij was de natuurlijke en logische kandidaat om benoemd te worden tot COO van ForFarmers UK. Dit gezien zijn brede ervaring, de succesvolle implementatie van veranderingen in de ForFarmers organisatie en het feit dat hij eerder in het Verenigd Koninkrijk vele jaren deel heeft uitgemaakt van het senior managementteam. Op dit moment wordt een geschikte opvolger voor Steven gezocht voor de positie van Supply Chain Directeur.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn ons zeer bewust van onze positie in de maatschappij. Wij hebben als voeronderneming een belangrijke rol in het leveren van voldoende dierlijke eiwitten in een wereld met een sterk groeiende bevolking.

ForFarmers heeft de mogelijkheid én de verplichting, om schaarse grondstoffen op een duurzame manier optimaal in te zetten voor de productie van voer. Net als onze klanten werken wij in (relatief) dichtbevolkte regio’s, waar de maatschappelijke druk op het gebied van leefbaarheid en milieu groot is. Het verminderen van onze CO2 voetafdruk, en zo mogelijk die van de partijen in onze waardeketen, is daarom één van onze belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen.

Op allerlei fronten richten wij ons op het verminderen van het gebruik van energie bij onze productie en logistiek. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de levering van het voer waarborgen. Dat plaatst ons nog weleens voor dilemma’s, waar wij open over communiceren. Wij hebben bijvoorbeeld in de fabriek in Lochem een nieuwe persmachine geplaatst. Deze gebruikt meer energie, maar zorgt voor een betere kwaliteit voer. Dat leidt weer tot een verbeterde voederconversie en dus minder gebruik van grondstoffen en daarmee een lagere CO2 voetafdruk in de hele waardeketen.

De herkomst van voedsel, kwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn wordt door de maatschappij in het algemeen en de consument in het bijzonder, steeds meer  benadrukt. Wij hebben een voortrekkersrol in België en het Verenigd Koninkrijk, onder meer doordat wij op het onderwerp antimicrobiële residentie (AMR) in door ons georganiseerde bijeenkomsten aan veehouders aantonen dat dieren gezond kunnen blijven zonder medicatie aan het voer toe te voegen.

Onze missie en onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn verenigbaar met vier van de UN Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen), waarover wij in dit jaarverslag schrijven.

Wij hechten grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Op de eigen terreinen, onderweg én op het erf van de klant. In het afgelopen jaar hebben we een toename van het veiligheidsbewustzijn gezien, maar wij kunnen en moeten nog verdere stappen maken. Ondanks alle maatregelen die worden genomen, kunnen ongelukken nog steeds voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden. Aan het begin van 2018 verloren wij helaas een collega door een noodlottig ongeval. 

Resultaten voor onze klanten en aandeelhouders

Aan het begin van dit voorwoord stipte ik al aan dat onze klanten in 2017 in het algemeen meer financiële armslag hadden. Zij hebben dit veelal ingezet om prestatievoeders te kopen en de technische resultaten op het boerenerf in samenwerking met onze adviseurs te verbeteren. Dat is goed gelukt.

Voor onze aandeelhouders hebben wij in 2017 tevredenstellende resultaten gerealiseerd. Dit hebben we bereikt met behoud van onze traditionele kernwaarde: het verbeteren van het rendement op het boerenerf. Wij zijn vooral trots op de autonome verbetering van de brutowinst. Dat weerspiegelt de toegevoegde waarde die klanten toekennen aan onze concepten, onder meer gebaseerd op de inspanningen van onze adviseurs.

De organisaties in Nederland, Duitsland en België hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen. ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk had te maken met zowel lastige marktomstandigheden als organisatorische uitdagingen. Ondertussen zien wij daar de eerste positieve resultaten van de ondernomen acties.

De continue focus op efficiënt werken, ons One ForFarmers programma, hielp ons zowel de EBITDA als het werkkapitaal te verbeteren. Daarbovenop kwam nog de bijdrage van Vleuten-Steijn, dat wij eind 2016 hebben overgenomen. Deze resultaten stellen ons weer in staat een stijgend dividend uit te keren aan onze aandeelhouders én de gewenste investeringen te blijven doen in het kader van onze Horizon 2020 strategie.

Terugkijkend op het eerste volle jaar dat ForFarmers aan Euronext Amsterdam is genoteerd, kan ik vaststellen dat het handelsvolume van het aandeel sterk is toegenomen.

Ook ben ik bijzonder verheugd dat wij begin 2018 de acquisitie van het pluimveevoerbedrijf Tasomix in Polen hebben aangekondigd. Hiermee breiden wij onze leidende positie in Europa verder uit. Wij verbreden onze basis met een vijfde kernland, dat bovendien het grootste pluimvee-land is in Europa, met een bovengemiddelde groei. Wij verwachten deze transactie voor eind mei te kunnen effectueren, na goedkeuring van de autoriteiten.

Governance

De goede samenwerking tussen de Directie en de Raad van Commissarissen heeft ook in 2017 bijgedragen aan de bereikte resultaten.

Tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april van dit jaar, zal Jan Eggink terugtreden als Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Jan Eggink is van groot belang geweest voor ForFarmers in een periode waarin de Onderneming historische beslissingen heeft genomen en belangrijke stappen heeft gezet. Zijn bijdrage aan de creatie en implementatie van de strategie van ForFarmers en het borgen van de goede relatie tussen de Onderneming en de Coöperatie FromFarmers en haar leden is essentieel geweest. Ik wil hem hier, namens mijn collega’s, nadrukkelijk voor danken.

Met trots kijk ik terug op een jaar waarin ForFarmers de basis voor voortdurende groei, For the Future of Farming, wederom heeft verstevigd. Zonder de enorme inzet en toewijding van al onze medewerkers hadden wij dit niet kunnen bereiken. Ik wil hen daarom, mede namens mijn collega-Directieleden, danken. Onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden wil ik danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Samen met alle collega's binnen ForFarmers werken we er iedere dag hard aan dat vertrouwen waar te maken. 

Lochem, 12 maart 2018

Yoram Knoop, CEO ForFarmers N.V.