Strategie Horizon 2020

Met de missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector. ForFarmers werkt intensief samen met klanten aan het op duurzame wijze waarborgen van lange-termijn waardecreatie van individuele boerenbedrijven en van de sector als geheel.

Change layout to 2 columns

ForFarmers wil hét toonaangevende veevoerbedrijf zijn in Europa en aangrenzende regio’s. Dat doet de Onderneming door Total Feed-oplossingen aan te bieden op het boerenerf zodat boeren vlees, melk en eieren van hoge kwaliteit kunnen produceren. De rendabele en duurzame voeroplossingen van ForFarmers ondersteunen veehouders bij het optimaliseren van hun bedrijf ten aanzien van winstgevendheid, voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee is ForFarmers een essentiële schakel in de voedselketen.

Sterke uitgangspositie: toegang tot het boerenerf

Door de jaren heen heeft ForFarmers een sterke en vertrouwde relatie opgebouwd met haar klanten. Hierin spelen specialisten de hoofdrol. Zij vertalen de vraag van de boer - samen met hun collega’s van marketing, nutritionisten en het ForFarmers Nutrition Innovation Centre (NIC) - naar steeds betere oplossingen.

Duurzaamheid: integraal onderdeel in denken en doen

De voerindustrie heeft door haar positie in de voedselwaardeketen een belangrijke rol in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Er is sprake van een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart, waardoor de vraag naar dierlijke eiwitten stijgt. Bij de productie van voedsel gaat in de meer welvarende landen steeds meer aandacht uit naar zorg voor het milieu en het welzijn van mens en dier.

Duurzaamheid is dan ook een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van ForFarmers. Het gaat daarbij om zaken als het benutten van schaarse grondstoffen, het belasten van het milieu, de aandacht voor mens en maatschappij, en het behartigen van dierenwelzijn. ForFarmers wil in de veevoerindustrie 

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

vooroplopen in duurzaamheid, vooral op het gebied van grondstoffengebruik, productie, logistiek en efficiënte en meer diervriendelijke voerconcepten. ForFarmers heeft haar duurzaamheidsstrategie in 2017 verder aangescherpt.

Strategie Horizon 2020

Om de missie ‘For the Future of Farming’ te realiseren is de strategische koers van ForFarmers voor de komende jaren vastgelegd in strategie Horizon 2020, waarvan belangrijke pijlers zijn:

 1. Focus op aantrekkelijke segmenten
 2. Aanbieden van Total Feed-business portfolio met partners
 3. Acquisities
 4. One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

De vier pijlers van Strategie Horizon 2020

1. Focus op aantrekkelijke segmenten

ForFarmers stemt haar nutritionele kennis en het producten- en dienstenpakket af op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van haar klanten. Grote boerenbedrijven met veel personeel of bedrijven die melkrobots inzetten en andere hypermoderne technologieën toepassen, hebben andere behoeftes op het gebied van producten en advies dan bijvoorbeeld kleinschalige bedrijven of bedrijven die zich op een niche richten, zoals biologisch voer. Om deze verschillende klantgroepen optimaal te bedienen, is klantsegmentatie een belangrijk onderdeel van de marktaanpak. Klantsegmentatie is in alle landen doorgevoerd. Hiervoor is een goed klantrelatiebeheersysteem onmisbaar. In 2016 is begonnen met de implementatie van een CRM-systeem in het Verenigd Koninkrijk. In 2017 is het systeem in de overige landen in gebruik genomen. Daarnaast heeft ForFarmers marketingorganisaties ingericht die zich richten op de sectoren. Drie gespecialiseerde teams, gericht op de rundvee-, varkens- en pluimveesector, leveren per land marketingstrategieën en implementatieplannen, waarbij per segment wordt bekeken wat de passende aanpak is. De marketingorganisaties werken nauw samen met de specialisten van het Nutrition Innovation Centre en de adviseurs die bij de boer komen. Continue ontwikkeling van deze aanpak gebeurt onder meer via de sectorspecifieke Academies (rundvee, varkens en pluimvee).

2. Aanbieden van Total Feed-business portfolio met partners 

ForFarmers levert Total Feed-oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de individuele veehouder en zijn specifieke bedrijfsdoelstellingen en voersystemen. Naast mengvoerproducten worden ook specialiteiten voor jongvee, losse grondstoffen, co-producten, gras- en maiszaden en meststoffen aangeboden.

ForFarmers kiest voor een zeer gerichte aanpak: het leveren van oplossingen voor de klant op het boerenerf. Voor producten die ForFarmers zelf niet produceert, is gekozen voor strategische samenwerking met partijen die een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan de Total Feed-aanpak, en dus aan de klant. Een voorbeeld hiervan is de internationale samenwerking met Nutreco, die in 2014 is aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt kennis op het gebied van micro-ingrediënten gedeeld. Door de gezamenlijke inkoop van deze producten worden belangrijke schaalvoordelen gerealiseerd. Ook op onderzoeksgebied zijn de krachten met Nutreco gebundeld, wat heeft geleid tot nieuwe voedingsconcepten zoals VIDA en NOVA.

 

De strategische samenwerking van de afdeling Ruwvoer van ForFarmers met Agrifirm, gericht op de inkoop van meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen voor veehouders die deels hun eigen voer willen telen in Nederland, heeft geleid tot een betere positie aan de inkoopkant. ForFarmers wil de ruwvoeractiviteiten als onderdeel van de Total Feed-oplossing uitbreiden.

Om het voor klanten makkelijker te maken, is één loket ingericht waar zij voor alle Total Feed-producten en -toepassingen terecht kunnen; de Total Feed Support desk. De Klantenservice van ForFarmers in Nederland en de commerciële teams van ForFarmers DML (enkelvoudige voeders en co-producten) werken samen in één team. Dit zorgt voor een betere dienstverlening aan de klant en leidt intern tot meer efficiëntie. Total Feed Support werd in Nederland opgestart in 2016. De totale implementatie van systemen en processen loopt op schema en zal naar verwachting nog circa één jaar in beslag nemen. In de andere clusters wordt eveneens aan de voorbereiding van de invoering hiervan gewerkt.

3. Acquisities

De focus op aantrekkelijke segmenten, strategische partnerschappen en de Total Feed Business zijn de pijlers onder de autonome groei van ForFarmers. ForFarmers wil een nummer 1- of 2-positie bereiken in alle regio’s waar de Onderneming actief is, zowel door autonome groei als door overnames. Hierdoor kan schaalgrootte optimaal worden benut.

Voor acquisitiemogelijkheden richt ForFarmers zich op de vier kernlanden en op nieuwe regio’s binnen of grenzend aan Europa (Europa+). Bij overnames in de bestaande kernlanden kunnen operationele efficiencies worden gerealiseerd wanneer de overgenomen bedrijven zich in een zelfde regio bevinden.

Bij acquisities in nieuwe regio’s wordt er vooral gekeken naar de kwaliteit van het management, de marktpositie en reputatie. Om potentiële overnamekandidaten in beeld te krijgen en het overnametraject effectief en efficiënt te laten verlopen, heeft ForFarmers een team voor Fusies en Overnames dat nauw samenwerkt met de Directieleden en de managers van de clusters.

ForFarmers hecht er grote waarde aan om overgenomen bedrijven snel te integreren in de organisatie. Zo zijn de overnames van HST Feeds Ltd. (2014), Wheyfeed Ltd. (2014) en Countrywide Farmers Feed & Forage (2015) geïntegreerd in ForFarmers UK. De integratie van het Nederlandse Vleuten-Steijn, dat in oktober 2016 werd overgenomen, is in mei 2017 afgerond. Gezien de nichemarkt waarin Vleuten-Steijn een sterke positie heeft, wordt het merk vooralsnog behouden en gekoppeld aan het ForFarmers merk. In 2017 werd in het Verenigd Koninkrijk Wilde Agriculture overgenomen, een kleine dealer waarmee al zaken werden gedaan. Daarnaast werd in Nederland de verkoop van de akkerbouwactiviteiten (niet-veevoeder gerelateerd) aan CZAV aangekondigd.  ForFarmers Nederland kondigde ook een strategische samenwerking aan met Baks, met betrekking tot vochtrijke voedermiddelen voor de varkenshouderij; ForFarmers neemt de klantenportefeuille over en Baks neemt de desbetreffende logistieke activiteiten over. Beide transacties zijn in februari 2018 geëffectueerd.

4. One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

De One ForFarmers aanpak is gericht op de uitwisseling en benutting van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Deze aanpak wordt mogelijk gemaakt door de matrixorganisatie-structuur, waarbij centrale afdelingen de landenorganisaties diensten verlenen en ondersteunen. In alle lagen van de organisatie is de uitwerking hiervan merkbaar. De belangrijkste resultaten:

 • Het ‘One’ CRM-beheersysteem is in 2017 uitgerold in Nederland, Duitsland en België. Dit systeem was al geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk in 2016.

 • De inkooporganisatie is aangepast: met ingang van 1 januari 2017 vindt aansturing over de landen via categoriespecialisten plaats om daarmee als één organisatie het schaalvoordeel nog beter te kunnen benutten.

 • In het Verenigd Koninkrijk is een nieuw centraal kantoor in Bury St Edmunds opgeleverd waarin een aantal regionale locaties zijn samengevoegd. Hiermee was een investering gemoeid van £4 miljoen. Verschillende ondersteunende afdelingen zijn in het nieuwe kantoor samengebracht waardoor er efficiënter kan worden gewerkt.

 • De continentale financiële backoffice activiteiten zijn in 2017 in Nederland gecentraliseerd, om efficiënter te kunnen (samen)werken.

 • ForFarmers ontwikkelt hulpmiddelen voor klanten zodat zij hun bedrijfsdoelen kunnen vaststellen en hun resultaten kunnen monitoren. Bijvoorbeeld de ‘manage@farm’ tools, waar het monitoringsprogramma Agroscoop onderdeel van is. Het succes van dergelijke programma’s hangt onder meer af van de beschikking over en de ontsluiting van data rondom het boerenbedrijf. In Nederland is het beschikbaar stellen van data door veehouders voor advisering gemeengoed en maken veel ForFarmers klanten gebruik van Agroscoop. In het Verenigd Koninkrijk is het afgelopen jaar door de zuivelketen een belangrijke stap gezet in de ontsluiting van data. Met de kennis en ervaring die is opgedaan vooral in Nederland, maar ook in Duitsland en België, is er ook voortgang gemaakt met de ontwikkeling van Agroscoop in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurt daar in samenwerking met partners.

 

Resultaatgebieden Horizon 2020

Door de implementatie van Horizon 2020 is ForFarmers in staat haar positie in de keten daadwerkelijk te versterken: intensievere samenwerking zowel met klanten als met strategische partners in de toeleverende industrie en een groter aandeel van de totale (voer)portfolio die een klant gebruikt. Dit vertaalt zich in concrete resultaten voor de klanten, de boeren, en in een hogere toegevoegde waarde voor ForFarmers.

Medewerkers: persoonlijke ontwikkeling

De kansen en het groeipotentieel voor de medewerkers van ForFarmers nemen toe door de implementatie van Horizon 2020. ForFarmers investeert structureel in de vakmatige en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In 2017 hebben wederom veel medewerkers deelgenomen aan zowel de management- als de vakinhoudelijke trainingen. Hierover wordt in het hoofdstuk Human Resources uitgebreid geschreven. Daarnaast werd in juli de Management Conferentie XL gehouden. Deze conferentie, met 250 managers van ForFarmers, wordt eens per drie jaar gehouden en heeft een interactief karakter zodat deelnemers zoveel mogelijk worden uitgedaagd deel te nemen in plaats van alleen te luisteren. Van alle aanwezigen gaf ruim 95% aan dat hun deelname een zeer waardevolle tijdsinvestering was.

Klanten: totaaloplossingen voor diervoeding

ForFarmers biedt met de Total Feed-aanpak geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren. Met deze aanpak kan ForFarmers producten en advisering op elkaar afstemmen gedurende de gehele productiecyclus op het agrarische bedrijf. De klant krijgt zo een totaaloplossing, passend bij zijn voersysteem en bedrijfssituatie. ForFarmers onderhoudt een continue dialoog met klanten, zowel op het boerenerf als door middel van onder meer klankbordgroepen en conferenties. Hierdoor is de Onderneming continu op de hoogte van de veranderende eisen en behoeften van klanten. Voorbeelden van (totaal)oplossingen zijn:

 • In november 2017 is een nieuw concept voor zeugen onder de naam NOVA gelanceerd. De NOVA-producten zorgen voor een hoge melkproductie per zeug, meer biggen per worp, een hoger speengewicht per big en een langere levensduur van de zeug. In alle landen waar ForFarmers operationeel is, werd het concept simultaan succesvol getest op meerdere duizenden zeugen en biggen bij ongeveer 40 geselecteerde varkenshouders. De ontwikkeling en uitrol van NOVA onderstreept de One ForFarmers aanpak: het delen van kennis ter verbetering van het rendement op het boerenerf en voor ForFarmers.

 • Feed2Milk is de naam voor de melkveevoedingaanpak van ForFarmers, die gebaseerd is op de gecombineerde kennis uit de verschillende landen. Op basis van de effectiviteit van het voer en de behoefte aan voedingsstoffen van het dier, wordt een optimaal rantsoen samengesteld. Dit concept is in 2017 ook in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. De eerste resultaten bij melkveehouders zijn meer dan bemoedigend.

 • Begin 2017 is een strategische samenwerking overeengekomen met Chr. Hansen, waardoor het inkuiltoevoegmiddel SiloSolve©FC in Nederland kon worden geïntroduceerd als onderdeel van de ruwvoeraanpak Terra+. Door toepassing van SiloSolve©FC dalen de conserverings- en broeiverliezen met 40% tot 60%. Dit levert een veehouder al gauw substantiële voerwinst op.

 

 • De Vitaliteitscore is in Nederland geïntroduceerd als onderdeel van de VITA-aanpak voor melkvee. Met deze score wordt de weerstand van kalveren in beeld gebracht en wordt een plan van aanpak voor vitaliteitsverbetering inzichtelijk.

 • Split Feeding zorgt ervoor dat hennen naar behoefte worden gevoerd. Dit levert een hogere voerefficiëntie op en optimaliseert de ei(schaal)kwaliteit.

 • Forza Neonatal is speciaal ontwikkeld voor hele jonge kuikens. Voor de eerste 24 – 36 uur na geboorte, in systemen waarbij de kuikens direct toegang hebben tot voer, water en licht. In deze periode van hun leven hebben kuikens specifieke energie nodig om warm te blijven. Forza Neonatal versterkt de juiste niveaus en balans in aminozuren, in combinatie met gebruik van specifiek geselecteerde goed verteerbare eiwit- en vetbronnen. Hierdoor wordt onder meer een gezonde ontwikkeling van het maagdarmkanaal gestimuleerd.

Winstgevendheid behorend tot de beste in de sector 

In 2017 nam de onderliggende EBITDA toe met 8,3% tot €101,4 miljoen. Bij gelijkblijvende koersen verbeterde de onderliggende EBITDA met 10,1%. De onderliggende EBITDA/brutowinst verbeterde van 23,0% in 2016 tot 24,2% in 2017. De winst per aandeel is gestegen van €0,50 in 2016 naar €0,56 in 2017 (+12,0%).

Het dividendvoorstel over 2017 bedraagt €0,30 per gewoon aandeel (gebaseerd op 100,8 miljoen uitstaande aandelen). Dit betekent een stijging van 25% ten opzichte van het dividend in 2016 (€0,24). Ten opzichte van de slotkoers van het aandeel (op 31 december 2017) van €10,44 komt dit neer op een dividendrendement van 2,9%.

Horizon 2020 in perspectief: een analyse van ForFarmers en haar markten 

De Horizon 2020 strategie van ForFarmers richt zich op lange-termijn waardecreatie vooral voor veehouders en aandeelhouders. De Onderneming hecht eraan om tijdig en adequaat op marktontwikkelingen in te spelen. Dialoog met belanghebbenden is daarbij van belang. Interne analyses zijn eveneens belangrijk, om sterkten en zwakten van de eigen organisatie te identificeren en de mogelijkheden en bedreigingen uit de markt te signaleren (‘de SWOT-analyse’).

De SWOT-analyse wordt hieronder weergegeven:

Change layout to 1 column