Human Resources

Het succes van de strategie Horizon 2020 wordt in hoge mate bepaald door de capaciteiten, de inzet en de prestaties van de medewerkers van ForFarmers. Het is daarom van groot belang de juiste medewerkers aan te trekken, voor de organisatie te behouden en intern door te laten groeien. ForFarmers heeft daarom in 2017 verschillende programma’s om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren geïntensiveerd.

Change layout to 2 columns

Sociaal beleid van ForFarmers: focus op het ontwikkelen van leiderschap en talent

De uitvoering van Horizon 2020 vraagt om helder leiderschap van managers en de bereidheid tot verandering bij medewerkers. Daarom besteedt ForFarmers veel aandacht aan het intern opleiden van medewerkers.

Alle leidinggevenden nemen sinds 2015 deel aan een managementtraining waarin de nadruk onder meer ligt op het kunnen vertalen van de Horizon 2020-strategie naar de afdeling, financieel management en commercial excellence. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vaardigheden als het geven van feedback of het houden van een selectiegesprek om de kwaliteiten van kandidaten te kunnen identificeren. Verder worden er vakinhoudelijke trainingen en vaardigheidstrainingen ontwikkeld en gegeven.

De onderstaande tabel geeft de management- en vakinhoudelijke trainingen weer die in 2017 hebben plaatsgevonden. Om kennis en vaardigheden actueel te houden is begonnen met het verzorgen van opfrissessies voor oud-deelnemers aan het Senior Management en Potential Programma. Om het aanbod van trainingen doorlopend te verbeteren en een gecoördineerde uitrol te waarborgen, is in 2017 een manager Training en Development aangesteld.

ForFarmers heeft door de internationale spreiding van de activiteiten de beschikking over een grote bron van kennis en vaardigheden. Deze kennis wordt intern gedeeld en ten behoeve van klanten ingezet. De ForFarmers Academies spelen hierbij een belangrijke rol. Deze bieden trainingen met een modulaire opzet, gericht op verschillende ervaringsniveaus voor rundvee-, varkens- en pluimveespecialisten. De primaire doelstellingen van deze trainingen zijn het vergroten van vakkennis, het delen van nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen bij het Nutrition Innovation Centre (NIC) en bij de strategische partners, alsmede het aanscherpen van commerciële vaardigheden.

De verkooporganisatie (de adviseurs en specialisten) speelt een belangrijke rol in de strategie Horizon 2020. Adviseurs en specialisten staan immers dagelijks in direct contact met de klanten en zijn daarmee van groot belang voor de vertaalslag van de missie ‘For the Future of Farming’ naar klanten. In 2017 werden de medewerkers van de verkooporganisatie in alle landen beoordeeld op de mate waarin zij een bijdrage leverden aan de rendementsverbetering van hun klanten en aan de uitvoering van de Horizon 2020-strategie. Dit werd gedaan op basis van vastgestelde criteria ten aanzien van kennis en vaardigheden. Dit leverde een goed overzicht op van de gebieden waarop sommige medewerkers zich verder zouden kunnen ontwikkelen. Deze medewerkers werden vervolgens uitgenodigd deel te nemen aan één of meerdere modules van de Sales Academy.

In 2017 is een Sales Trainee Program gestart. Dit twee jaar durende programma moet ervoor zorgen dat nieuw talent binnen de verkooporganisatie snel optimaal kan worden ingezet. Het programma is zowel voor talent van buiten de organisatie als voor interne talenten een zeer aantrekkelijk aspect van het HR-beleid van ForFarmers. De eerste lichting van het programma bestaat uit 14 jonge talenten, die nu worden opgeleid tot adviseur of specialist. Naast de noodzakelijke theoretische kennis worden er vooral veel praktijkopdrachten behandeld. De trainees krijgen vanaf dag één klanten toegewezen die zij gaan adviseren, onder begeleiding van een senior-

Change layout to 1 column

Programma Doel van het programma Internationaal programma NL D BE VK
Masterclass Senior Management Ontwikkelen persoonlijk leiderschap, implementatie strategie, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en coachen van medewerkers 95% getraind        
Potential program Vertalen van strategie naar praktijk, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en voorbereiden op een positie in het Senior Management 12 potentials getraind        
Management Foundation Program Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, implementatie strategie, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en coachen van medewerkers   30 deelnemers 30 deelnemers 15 deelnemers 30 deelnemers
Logistics (Logistieke) Academy Ontwikkelen van kennis van wet- en regelgeving, veilig en efficiënt werken, reduceren van brandstofverbruik en verbeteren van omgang met klanten   216 225 40 20
Sales (Verkoop) Academy Effectief overbrengen van kennis en advies aan klanten   225 50 130 150
Ruminants (Herkauwers) Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   86 50 24 70
Swine (Varkens) Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   113 85 20 48
Poultry (Pluimvee) Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   76 32 18 38

Change layout to 2 columns

adviseur. Ook moeten de trainees een project afronden in één van de andere landen waar ForFarmers actief is. Zo zet ForFarmers haar internationale netwerk in om kennis bij jonge medewerkers te verbreden.
ForFarmers geeft met deze interne trainingsprogramma’s invulling aan professioneel werkgeverschap en talentontwikkeling. Het motto van dit programma is ‘blijven ontwikkelen’. Met de Managementprogramma’s, de Academies, de diverse vormen van loopbaanbegeleiding, traineeships, de mogelijkheden tot het volgen van andere – externe – opleidingen en loopbaanverkenningen als vast onderdeel van de jaargesprekken, stimuleert ForFarmers de doorgroei van medewerkers. In 2017 heeft een aanzienlijk aantal medewerkers intern promotie gemaakt.

Om de kennis en vaardigheden voor de organisatie te behouden, besteedt ForFarmers veel tijd aan interne opvolging voor sleutelposities. De Management Teams van de landenorganisaties bespreken regelmatig talenten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sleutelpositie. Twee keer per jaar wordt de aanwezigheid van talenten door HR met de Directie besproken, zowel op niveau van de landenorganisaties als op internationaal niveau. Voor deze talenten worden individuele ontwikkelplannen gemaakt om ze tijdig voor te bereiden op een nieuwe stap. Het internationale HR-team bespreekt de opvolging van de sleutelposities ieder kwartaal.

ForFarmers op de arbeidsmarkt

In 2017 heeft ForFarmers de banden met universiteiten, hogescholen en studie- en studentenverenigingen verstevigd. Zo vonden er in Nederland 7 evenementen met universiteiten of studentenverenigingen plaats en in het Verenigd Koninkrijk 3. Duitsland organiseerde een succesvolle introductiedag voor studenten. In Nederland konden stagiaires tijdens de stageselectiedag op een hele interactieve manier kennis maken met ForFarmers en zich inschrijven voor stageopdrachten. De nieuwe ‘werken@ForFarmers’ pagina (www.werkenbijforfarmers.nl) is in 2017 gelanceerd in de vier landen waarin ForFarmers actief is. Op deze pagina staan alle ForFarmers vacatures en delen enkele medewerkers hun praktijkervaringen.

ForFarmers positioneert zich door dit soort activiteiten als een aantrekkelijke werkgever. Het positieve effect hiervan blijkt onder meer uit het feit dat in 2017 465 nieuwe medewerkers (340 fte's) zijn aangetrokken. In Nederland beschikt ForFarmers sinds 2017 over een eigen corporate recruiter. In 2017 zijn 78 posities door ForFarmers zelf ingevuld (2016: 20 posities) en slechts 18 via een extern bureau (2016: 48). Dit heeft een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd. Daarnaast presenteert ForFarmers zichzelf actief op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn ook social mediakanalen als LinkedIn en Facebook ingezet.  

ForFarmers vindt het belangrijk medewerkers aan te nemen op basis van competenties, dus ongeacht geslacht, leeftijd, ras of geloofsovertuiging. Dit is verankerd in de kernwaarden van de organisatie. Van oudsher opereert ForFarmers in een omgeving waar het overgrote deel van de medewerkers man is. Het is in dat verband verheugend te constateren dat een toenemend aantal vrouwen op vacatures reageert. Dit komt onder meer door de aangepaste wijze waarop ForFarmers zich tegenwoordig positioneert. Van de medewerkers die zijn begonnen aan het Sales Trainee Program, is 30% vrouw.

In Nederland en België vallen 95% van de medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst. In Duitsland ligt dit percentage rond de 12,5% en in het Verenigd Koninkrijk geldt voor geen van de medewerkers een cao.

In het afgelopen jaar hebben 377 medewerkers de organisatie verlaten wegens onder meer pensionering, reorganisatie, disfunctioneren of een nieuwe externe uitdaging.

Toekomstbestendig HR-systeem geïmplementeerd

One ForFarmers is een belangrijke pijler onder de Horizon 2020-strategie. One ForFarmers is gericht op het uitwisselen en benutten van interne kennis, het verder professionaliseren van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. In deze context werd in 2017 het HR-systeem ‘Workday’ geïmplementeerd, dat in 2016 was geselecteerd. Dit omvangrijke project is geheel volgens plan verlopen. Eind 2017 waren alle managers aangesloten. De eerste reacties van de gebruikers waren positief. Vanaf januari 2018 zijn alle medewerkers op het systeem aangesloten. Daarmee is de basis gelegd voor het optimaliseren van het beheer en het uitvoeren van HR-processen en de documentatie van afspraken. Managers en medewerkers worden hierdoor niet alleen ondersteund in de gestandaardiseerde HR-processen, maar ook op het gebied van talentmanagement, carrièreplanning en strategische personeelsplanning.

Organisatieveranderingen

In 2017 heeft de afdeling Finance een Shared Service Center opgericht voor Nederland, Duitsland en België. De voorheen gedecentraliseerde activiteiten met betrekking tot boekhoudkundige processen (zoals debiteuren- en crediteurenbeheer) vinden nu plaats op één locatie, zodat er efficiënter en effectiever kan worden gewerkt. Bovendien kunnen deze bedrijfskritische processen eenduidig worden aangestuurd en uitgevoerd, waardoor risico’s worden beperkt. Deze verandering biedt verder meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden voor werknemers, doordat er bredere functies zijn ontstaan met een meer actieve rol. Ook wordt het delen van kennis en expertise door samenwerking bevorderd.

In het Verenigd Koninkrijk zijn drie kantoren samengevoegd in het nieuwe centrale kantoor ‘Horizon House’.  Door deze samenvoeging is een aantal banen verloren gegaan. De nieuwe organisatie in het Verenigd Koninkrijk biedt echter ook kansen voor medewerkers.

Personeelsbijeenkomsten

ForFarmers organiseert regelmatig bijeenkomsten waar groepen medewerkers worden geïnformeerd over de voortgang van strategie Horizon-2020. Dit blijkt een effectieve manier om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de missie van ForFarmers uit te dragen. In juli en december 2017 zijn tweedaagse managementconferenties gehouden voor het senior management. In juli is de Management Conferentie XL gehouden. Deze conferentie, met 250 managers van ForFarmers, wordt eens per drie jaar gehouden en heeft een interactief karakter. Ruim 95% van de aanwezigen vond de bijeenkomst waardevol. Daarnaast werden in 2017 32 decentrale interactieve personeelsbijeenkomsten georganiseerd in de landen waar ForFarmers actief is. 

Medewerkersbetrokkenheid – de ‘pulse check’

ForFarmers heeft in 2016 voor het eerst een onderzoek gedaan naar medewerkersbetrokkenheid. In 2017 is hier een vervolg aan gegeven door een ‘pulse check’ te houden. Die verschaft inzicht in de eventuele voortgang op de ontwikkelpunten. Bijna alle medewerkers konden digitaal aan de ‘pulse check’ deelnemen. De resultaten toonden dat 88% van de medewerkers zich betrokken tot zeer betrokken voelt bij ForFarmers (2016: 77%). Ongeveer 75% van de medewerkers zou ForFarmers als werkgever aan familie en vrienden willen aanraden (2016: 70%). Verder bleek dat er op het gebied van geven en ontvangen van feedback en carrièremogelijkheden en -afspraken positieve stappen zijn gemaakt maar dat er nog ruimte voor verbetering is. Een deel van de werknemers ervaart de werkdruk nog steeds als hoog. Hier wordt gehoor aan gegeven door het aantal projecten dat wordt toegevoegd aan de normale werkzaamheden te verminderen en eenduidiger te communiceren wat de prioriteiten zijn. Tot slot blijkt dat er verbetering mogelijk is op het duidelijk maken van ieders individuele bijdrage aan de Horizon 2020-strategie. Om het verbeteren van de ontwikkelpunten een extra impuls te geven, is besloten alle leidinggevenden een aantal centraal vastgestelde doelstellingen te geven voor 2018. De resultaten van de ‘pulse check’ worden per land besproken en waar nodig worden aanvullende verbeterplannen bijgesteld. In 2019 wordt er weer een uitgebreid onderzoek gehouden.

Het ziekteverzuimpercentage bleef in Nederland in 2017 stabiel op 4%. Zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk daalde het ziekteverzuim (respectievelijk van 4,9% naar 4,4% en van 1,8% naar 1,3%). In België nam het verzuim toe van 2,4% in 2016 tot 3,4% in 2017.  

Code of Conduct en Klokkenluidersregeling

ForFarmers heeft een Code of Conduct, een kader voor de arbeidsethiek binnen de organisatie. De code bevat waarden die richting geven aan de medewerkers over de manier waarop wordt (samen)gewerkt. Deze waarden stellen medewerkers in staat zelfstandig te werken en elkaar aan te spreken op misdragingen. Naast de Code of Conduct is er ook een Klokkenluidersregeling.  Van deze regeling is in 2017 tien keer gebruik gemaakt. Kwesties die hier aan de orde komen, worden volgens een vaste procedure behandeld.

Medewerkersparticipatieplan

Voor medewerkers met een vast dienstverband heeft ForFarmers sinds 2015 een werknemersparticipatieplan. In 2017 konden medewerkers onder dit plan tot een bedrag van maximaal €5.000 per persoon met een korting van 13,5% aandelen van ForFarmers kopen, die vervolgens gedurende drie jaar niet mogen worden verhandeld. Het senior management van ForFarmers kon deelnemen aan een ander plan. In Nederland krijgen de werknemers rechtstreeks korting op de aandelen, in de overige landen wordt de korting verstrekt in de vorm van gratis aandelen. In 2017 heeft bijna 14% van de werknemers deelgenomen aan het participatieplan, tegen 15% in 2016. De deelnemers in 2017 hebben gemiddeld €3.454,- per medewerker geïnvesteerd. In totaal heeft nu 25% van de medewerkers aandelen in ForFarmers (2016: 22%). Het participatieplan heeft tot doel de binding met het bedrijf te vergroten en de motivatie en betrokkenheid te stimuleren. Het streven is om deze mogelijkheid tot participatie jaarlijks aan te bieden. De Raad van Commissarissen moet hier goedkeuring voor geven, en vervolgens moet toestemming worden gevraagd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de aandelen voor het participatieplan in te kopen.  

Gezondheid en veiligheid

ForFarmers wil medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Er is daarom veel aandacht voor veiligheid, het monitoren en proactief aanpakken van (potentieel) gevaarlijke situaties op de eigen terreinen, onderweg én op het erf van de klant. De aanpak van ForFarmers ten aanzien van gezondheid en veiligheid staat omschreven in het hoofdstuk Duurzaamheid.

Personeelsvertegenwoordiging

ForFarmers heeft in de verschillende landen goed functionerende werknemersvertegenwoordigingen of formele ondernemingsraden. Deze zijn betrokken bij de organisatieontwikkeling, maar hebben ook een kritisch-constructieve rol om het perspectief van de medewerker te belichten.

Sinds oktober 2015 beschikt ForFarmers over een werknemersvertegenwoordiging op Europees niveau. In de ForFarmers European Employees Council (FFEEC), die bestaat uit werknemersvertegenwoordigers uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op meerdere landen. In 2017 heeft één bijeenkomst met de Directie plaatsgevonden waarin een aantal thema’s is besproken, waaronder bijvoorbeeld de resultaten van het medewerkers-betrokkenheidsonderzoek, maar ook welke rol de organisatiecultuur speelt bij (het verbeteren van) de medewerkersbetrokkenheid. De FFEEC heeft hierbij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de organisatie. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over de vergrijzing van het werknemersbestand en het werven van nieuw jong talent en de opvolging op sleutelposities. 

Prioriteiten komende jaren

De prioriteiten op HR-gebied voor de komende jaren zijn onder andere de verdere uitrol van de diverse Academies (Verkoop, Herkauwers, Varkens, Pluimvee, Logistiek, Operaties) en de implementatie van het Management Foundation Program in alle landen. Daarnaast blijft talentmanagement natuurlijk hoog op de agenda staan. In het bijzonder zal er in 2018 worden gewerkt aan het vullen van een talenten-pijplijn voor kernposities, projectmanagers en managers die integraties van toekomstige acquisities kunnen begeleiden. Dit mede in het licht van het vergrijzende werknemersbestand. In 2018 zal een Training & Development module in het HR-systeem worden uitgerold, zodat een manager de ontwikkeling van een medewerker kan vastleggen en monitoren. Daarnaast kan ForFarmers met deze module zelf online trainingen ontwikkelen en kan de werknemer zelf kiezen uit een aantal standaard ForFarmers trainingen of workshops en hiermee richting geven aan de eigen ontwikkeling.

Change layout to 1 column