Duurzaamheid en Innovatie

Dialoog met belanghebbenden

 

De vraag naar voedsel zal naar verwachting toenemen en in deze vraag moet op een duurzame manier worden voorzien. Met haar deskundigheid op het gebied van veevoer speelt de diervoederindustrie hierbij een cruciale rol door zich continu in te zetten voor meer efficiëntie in de veehouderij en betere gezondheid en welzijn van dieren. Duurzaamheid is dan ook een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de activiteiten van ForFarmers evenals van de Horizon 2020-strategie. Duurzaamheid is een van de drie kernwaarden van ForFarmers, naast ambitie en partnerschap.

Change layout to 2 columns

ForFarmers is actief in de agrifood supply chain en weet hoe belangrijk het is om de standpunten van haar belanghebbenden (‘stakeholders’) te begrijpen. Naast de doorlopende dialoog die plaatsvindt tussen onder anderen haar adviseurs en klanten heeft de Onderneming in 2017 een enquête gehouden onder de belangrijkste externe belanghebbenden om hun feedback over duurzaamheidsthema’s te krijgen en onderling te vergelijken. De resultaten van deze enquête zijn gebruikt om de materialiteitsmatrix van ForFarmers bij te werken. Verder werd er een intern onderzoek gehouden onder medewerkers waarin gevraagd werd naar het bewustzijn van en de betrokkenheid bij de duurzaamheidsaanpak van de Onderneming. Uit het onderzoek bleek dat 83% van de medewerkers vond dat de aandacht voor duurzaamheid in de afgelopen 12 maanden was toegenomen terwijl 76% aangaf te weten hoe ze de prestaties van de Onderneming konden beïnvloeden.

Tevens komen leden van de Directie en het senior management regelmatig met stakeholders bijeen om belangrijke onderdelen van onze strategie en performance – waaronder duurzaamheid – te bespreken. 

 

Change layout to 1 column

Opmerking: Niveau 1-belanghebbenden worden gedefinieerd als de belanghebbenden die direct betrokken zijn in de supply chain van ForFarmers (klanten, leveranciers, retail, verwerkende industrie).  Niveau 2 omvat alle overige groepen belanghebbenden.


 

Change layout to 2 columns

Materialiteitsmatrix en thema’s

ForFarmers heeft een duurzaamheidskader ontwikkeld dat drie thema’s en zes materiële onderwerpen omvat. Dit kader kwam tot stand naar aanleiding van een aantal interviews met belanghebbenden en in overleg met de ForFarmers Adviesraad Duurzaamheid

Daarnaast zijn er vijf Key Performance Indicators (KPI’s) opgesteld waaraan ForFarmers haar prestaties kan meten. De samenhang tussen de zes materiële onderwerpen en de bijbehorende KPI's wordt hieronder getoond: 

Change layout to 1 column

 
 

Thema Materieel onderwerp KPI
Milieu Fosfaatuitstoot beperken 1) % fosfaatefficiëntie op het boerenerf in NL (melkvee- en varkenshouders)
  Uitstoot broeikasgassen beperken 2) Broeikasuitstoot in tonnen CO₂-equivalent
  Het gebruik van land, water en energie minimaliseren 3) % duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie
Mens & Maatschappij Zorg voor veilige en goede werkcondities 4) Aantal ongevallen met verzuim
  Voerveiligheid verbeteren 5) Totale aantal voerincidenten waarbij regelgeving en vrijwillige codes niet zijn nageleefd
Diergezondheid & Dierenwelzijn Diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren De verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn wordt gezien als een integraal onderdeel van de Total Feed- oplossingen waarvoor geen specifieke KPI is vastgesteld

Change layout to 2 columns

In 2016 heeft ForFarmers voor het eerst een materialiteitsmatrix gepubliceerd. Deze matrix is in 2017 bijgewerkt met de resultaten van de eerdergenoemde enquête onder belanghebbenden, in het format dat vereist is volgens de GRI G4-richtlijnen. De vragenlijst werd ingevuld door 70 belanghebbenden, onder wie 41 leden van de Directie en het senior management evenals 29 externe belanghebbenden, die onderwerpen in volgorde van belangrijkheid moesten rangschikken. Om een weging te krijgen, werden de gemiddelde scores van niveau 1-belanghebbendengroepen vermenigvuldigd met een factor 2 en werden de gemiddelde niveau 2-scores voor elke groep vermenigvuldigd met een factor 1 om voor iedere groep een totaalscore te krijgen. Alle interne belanghebbenden werden als één groep behandeld.

Change layout to 1 column


 

Change layout to 2 columns

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

De kerndoelstellingen van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers zijn vergelijkbaar met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ('SDG's') van de Verenigde Naties. Daarom heeft ForFarmers besloten om deze VN-doelen aan te houden als leidende principes voor de toekomst.

De SDG's zijn erop gericht armoede te beëindigen, de aarde te beschermen en te zorgen voor welvaart voor iedereen, als onderdeel van de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. De onderstaande tabel laat de samenhang zien tussen de KPI’s van ForFarmers en de SDG’s van de VN. 

Change layout to 1 column


 

Change layout to 2 columns

ForFarmers materiële onderwerpen en gerelateerde KPI's

1. Fosfaatvervuiling beperken

Fosfaatvervuiling wordt beschouwd als een materieel onderwerp omdat het fosfaat dat dieren uitscheiden het oppervlaktewater vervuilt. De EU heeft daarom voor alle lidstaten productieplafonds voor fosfaat ingesteld. Gezien de intensieve veehouderij in Nederland is het voor melkveehouders en varkensboeren een bijzondere uitdaging om binnen de toegestane fosfaatgrenzen te blijven. Te weinig fosfaat in het voer leidt tot minder productie door de dieren; teveel leidt tot meer uitstoot in het milieu.
In Nederland doet ForFarmers daarom mee met het programma KringloopWijzer, een voedingsstofmanagementsysteem voor alle melkveehouders in Nederland om het gebruik van fosfaat, stikstof en koolstof op hun bedrijf in kaart te brengen. ForFarmers heeft dan ook het fosfaatefficiëntiepercentage van melkvee- en varkensproductiesystemen in Nederland gekozen als KPI voor dit materiële onderwerp. Dit percentage wordt berekend op basis van een steekproef onder boeren, waarbij de berekende fosfaatefficiëntiewaarde de hoeveelheid fosfaat aangeeft, die door het dier wordt gebruikt. De resultaten lopen altijd een jaar achter vanwege de beschikbaarheid van data. De fosfaatefficiëntiewaarde geeft zowel de boer als de adviseur informatie over het fosfaatverbruik op het boerenerf en daarmee ook over de fosfaatverliezen die de vervuiling veroorzaken. Hoe hoger het percentage, hoe beter het is. Voedingsstoffen als fosfaat zullen nooit voor 100% biologisch worden verbruikt. Het verbruik bij varkens en pluimvee is in het algemeen hoger dan bij rundvee (herkauwers). Fosfaatefficiëntie verbeterde in 2016 vergeleken met 2015. ForFarmers beïnvloedt fosfaatefficiëntie door voeroplossingen waarbij voortdurend aandacht wordt besteed aan een betere toepassing van voedingstoffen en het gebruik van de meest recente generatie van fytase enzymen

Change layout to 1 column

Fosfaatefficiëntie (alleen voor Nederland)

  2016 2015 1
  % Aantal boerenbedrijven in de steekproef % Aantal boerenbedrijven in de steekproef
Melkveehouderij 37,2% 2347 36,1% 2587
Vleesvarkens 51,9% 251 50,4% 419
Zeugen 41,4% 95 40,8% 100
Fok- en voerboerderijen (zeugen en vleesvarkens) 47,6% 79 47,2% 106

¹ Deze gegevens zijn aangepast vergeleken met wat in het 2016 jaarverslag is gepubliceerd

Change layout to 2 columns

“We moeten grondstoffen en mineralen uiterst efficiënt benutten. Daarnaast is het belangrijk dat voer niet alleen verantwoord wordt geproduceerd, maar ook betaalbaar blijft. Daarmee helpt ForFarmers ons om binnen de ruimte die de milieuwetgeving ons biedt, een boterham te blijven verdienen”, Piet Winkelmolen, melkveehouder in Heythuysen (NL).

Daarnaast heeft ForFarmers de parameter ‘werkelijk fosfor’ en een fosfaatcalculator geïntroduceerd om boeren te helpen de fosfaatproductie te meten en te verminderen bij een maximale melkproductie per koe.

2. Uitstoot van broeikasgassen beperken 

De veehouderij is een belangrijke veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen en dus van klimaatverandering, die daarom is opgenomen als materieel onderwerp. ForFarmers erkent dat diervoer in belangrijke mate bijdraagt aan de impact die de veehouderij heeft op het milieu. Daarom wordt de uitstoot van broeikasgassen berekend (per ton geproduceerd voer en in totaal), te beginnen binnen haar eigen activiteiten (d.w.z. scope 1 (gebruik van gas en stookolie) en scope 2 (gebruik van elektriciteit)). Dit is een gebied waarop ForFarmers direct door haar eigen handelingen een verschil kan maken, hoewel de uitstoot van broeikasgassen binnen scope 1 en 2 minimaal is vergeleken bij de uitstoot geproduceerd in scope 3 (uitstoot geproduceerd in de bij ForFarmers inkomende logistieke keten en uitstoot op het boerenerf).

Change layout to 1 column

Uitstoot van broeikasgassen (kg CO2 per ton)

  Scope 1 Scope 2
  2017 2017
  Gas Kerosine Stookolie Elektriciteit
Nederland 4,11 -  - 16,30 
Duitsland  4,10  -  -  11,95
België  2,24  -  -  4,85
VK  4,98  1,35  0,36  20,77
Totaal 4,25 1,35 0,36 16,36

 

Uitstoot van broeikasgassen (totaal tonnen CO2)

  Scope 1 Scope 2
  2017 2017
  Gas Kerosine Stookolie Elektriciteit
Nederland 12.956 -  - 51.400
Duitsland 3.200  -  - 9.325
België  899  -  - 1.949
VK 9.289 2.515  669 38.701
Totaal 26.345 2.515 669 101.375

 

Change layout to 2 columns

Voor 2017 zijn alleen de data voor productie meegenomen. De gegevens voor alle producten (mengvoer en grondstoffen) die gebruikt en gemaakt worden in alle mengvoerfabrieken van ForFarmers, voor verkoop in zakken of bulk, zijn meegenomen. Fabrieken voor blends in Duitsland (productie van huisdiervoer) zijn hier niet bij inbegrepen aangezien ze niet onder mengvoerfabrieken vallen.

Scope 1 CO2-uitstoot wordt berekend aan de hand van coëfficiënten uit de 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk waar het AIC Climate Change Agreement als referentie wordt gehanteerd; dit is nauwkeuriger maar is niet in de andere landen beschikbaar.

Scope 2-uitstoot wordt berekend op basis van energieopwekking, ook weer met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk waar het AIC Climate Change Agreement wordt gehanteerd om de al eerdergenoemde reden.

 

Activiteiten in 2017

Met betrekking tot productie heeft ForFarmers zich ten doel gesteld om tegen 2020 het primaire energiegebruik (scope 1 en 2) per outputeenheid met 10% te verminderen ten opzichte van de referentiewaarde uit 2014. In 2017 werd een afname van 2,57% gerealiseerd ten opzichte van 2016. Dit was het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder investeringen in energiezuinigere machines en installaties, een gunstige mix van ruwe grondstoffen en vooral in België een gunstige energie-mix.

Voor de productie gebruikt ForFarmers een energiebesparingsmatrix, die bestaat uit een lijst met projecten in de afzonderlijke landen die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie. Op een aantal ForFarmers-locaties zijn inmiddels energiebesparende zonnepanelen geïnstalleerd. ForFarmers wordt in relatie tot deze doelstelling soms ook geconfronteerd met dilemma’s; in de fabriek in Lochem zijn persmachines geplaatst, die meer energie verbruiken. Zij zorgen echter wel voor een betere kwaliteit voer met een betere voerefficiëntie, dat op zijn beurt uiteindelijk weer leidt tot een lager gebruik van grondstoffen en dus een lagere CO2 -afdruk.

ForFarmers neemt ook maatregelen om de efficiëntie van logistiek (transport) te verbeteren. De door het eigen wagenpark gebruikte hoeveelheid brandstof (in liters) per geleverde ton voer wordt gemeten en maandelijks geëvalueerd. De energie-efficiëntie wordt verbeterd door effectieve planning van de inzet van voertuigen, waardoor de bezettingsgraad wordt verhoogd.

ForFarmers blijft ook investeren in nieuwe bulkwagens met efficiëntere Euro 6-motoren. Daarnaast is er een innovatief blaassysteem voor vrachtwagens ontwikkeld. Per ultimo 2017 was 50% van de wagens uitgerust met een Euro 6-motor. In het hele bedrijf zijn er Logistics Academies geïntroduceerd o.a. om chauffeurs te leren hun rijstijl aan te passen zodat ze zuiniger rijden. In 2017 volgden alle chauffeurs een training bij een Logistics Academy. De prestaties van chauffeurs worden gemeten door het monitoren van het aantal kilometers per liter brandstof.

Het begin 2016 ingevoerde leaseautobeleid stimuleert medewerkers met een auto van de zaak om te kiezen voor een elektrische auto of een auto met een lage CO2-uitstoot. In 2017 is de leasevloot uitgebreid met 7 elektrische/hybride wagens. Met het verder verbreden van het aanbod van elektrische auto's, streeft ForFarmers ernaar het aandeel hiervan in de leasevloot versneld uit te bouwen.

ForFarmers heeft in het Verenigd Koninkrijk in het nieuwe kantoor in Bury St Edmunds en de voerfabriek in Exeter energiebesparende ontwerpen opgenomen.

ForFarmers erkent dat haar activiteiten in productie en vervoer van grondstoffen en het verbruik van voer door haar klanten op het boerenerf aanzienlijke uitstoot veroorzaken. Het blijft echter een uitdaging om deze uitstoot op een vergelijkbare en consequente manier te meten. Hiertoe is de Onderneming actief betrokken bij Europese en internationale initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een geharmoniseerde methodologie voor het berekenen van de milieu-impact van voerproductie die op het boerenerf geleverd wordt. Dit zijn onder andere de Product Environmental Footprint (PEF)-pilotonderzoeken die uitgevoerd worden namens de Europese Commissie en het Global Feed LCA Institute (GFLI), een onafhankelijk initiatief van de voerindustrie dat gericht is op het ontwikkelen van een gratis en vrij toegankelijke database van Feed Life Cycle Analysis (LCA) voedermiddelen en hulpmiddelen voor bedrijven in de voersector. Het doel van het GFLI is het steunen van zinvolle milieubeoordeling van dierlijke producten en het bevorderen van voortdurende verbetering van de milieuprestaties in de voerindustrie. Deze hulpmiddelen zullen hopelijk in de loop van 2018 beschikbaar worden gemaakt zodat ForFarmers in alle vier de landen waar zij actief is, kan beginnen met het zinvol en consistent berekenen, monitoren en managen van haar scope 3-uitstoot hoog in de keten. 

Op het niveau van het boerenerf houdt ForFarmers zich bezig met het ontwikkelen van producten en het adviseren van haar klanten om hen te helpen hun productie-efficiëntie te verhogen en daardoor hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in lijn met het door hen gekozen productiesysteem. In 2017 heeft ForFarmers bijvoorbeeld het nieuwe zeugenconcept NOVA geïntroduceerd. Het NOVA-programma is ontwikkeld om te zorgen voor een uitzonderlijk goede ontwikkeling van jonge zeugen en uitstekende performance gedurende het hele leven van de dieren dankzij eenvoudige voederprogramma’s die gemakkelijk door de klant zijn toe te passen. Een betere zeugproductiviteit leidt tot een efficiëntere productie, is winstgevender voor de klant en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is NOVA gericht op een betere voederconversie.

“Verder terugdringen van de CO2- en methaanuitstoot is een belangrijk doel voor de veehouderij. Met innovaties in het voer kan ForFarmers daar aan bijdragen”, Joost Ruijter, melkveehouder in Burgerbrug (NL).

3.  Gebruik van land, water en energie minimaliseren 

De milieu-impact die samenhangt met de productie van voedergrondstoffen is voor veel van onze belanghebbenden een zeer belangrijk thema en is daarom opgenomen als materieel onderwerp. De problemen betreffen grotendeels ontbossing en andere manieren van grondgebruik die samenhangt met het verbouwen van grondstoffen die naar de EU worden geëxporteerd, met name soja en palmolie. 

ForFarmers zet als een van haar KPI’s in op 100% duurzaam geproduceerd sojameel en palmolie tegen 2020. In 2017 voldeed 75,2% van het sojameel en 74,7% van de palmolie die door ForFarmers werd ingekocht aan de definitie van ‘duurzaam geproduceerde grondstoffen’ zoals deze door de Onderneming wordt gehanteerd.

% inkoop duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie

  Percentage inkoop duurzaam geproduceerde sojameel Percentage inkoop duurzaam geproduceerde palmolie
  2017 2016 2017 2016
Totaal   75,2% 72,7% 74,7%   52,3%

 

Het percentage van duurzaam geproduceerd sojameel nam toe als gevolg van vraag uit de keten. Een hoger aantal palmoliecertificaten werd in 2017 gekocht om voortgang te maken met de 2020 doelstelling.

De Onderneming is lid van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) en was actief betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen voor sojaproductie die in 2015 door de Europese koepelorganisatie voor voerproducenten FEFAC werden gepubliceerd. Samen met FEFAC onderhoudt ForFarmers contacten met partners hoog en laag in de supply chain om de richtlijnen onder de aandacht te brengen om zo de reguliere toevoer van duurzame sojaproducten naar Europa te faciliteren. ForFarmers zal haar streven om in te kopen volgens erkende sociale, ethische en milieunormen uitbreiden tot alle grondstoffen, door middel van een gestructureerde dialoog met leveranciers en in lijn met de in 2017 ingevoerde gedragscode voor leveranciers van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Voor wat betreft het totaalbedrag  aan product-gerelateerde inkopen heeft meer dan 70% van de leveranciers ofwel de Sedex code ondertekend ofwel een leveranciers code. Meer dan 30% van de leveranciers van niet product-gerelateerde inkopen heeft een gedragscode ondertekend, wat meer dan 60% van het jaarlijkse totaalbedrag vertegenwoordigt.

Daarnaast doet ForFarmers voortdurend onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwit om minder afhankelijk te worden van soja. Dit onderzoek betreft onder meer het gebruik van grotere hoeveelheden grondstoffen die in de EU worden geproduceerd zoals zonnebloem- en raapzaadschroot evenals nieuwere alternatieven zoals algen en eendenkroos. ForFarmers is eveneens betrokken bij een aantal projecten die gericht zijn op het gebruik van insecten als duurzame proteïnebron. Zo wordt in een vierjarig project met Wageningen University & Research en andere sectororganisaties onderzocht of insectenlarven een duurzame voedingsbron voor biggen en vleeskuikens kunnen zijn. Voor het eerst zal de volledige milieu-impact worden berekend, waarmee bepaald kan worden of het gebruik van insecten de gevolgen van veehouderij op het milieu zou kunnen verminderen. Tegelijkertijd zullen de mogelijke voordelen voor het welzijn van kippen en varkens worden onderzocht. Dit project werd onderscheiden met het ForFarmers duurzaamheidscertificaat voor het beste project van 2017. 

ForFarmers monitort en beoordeelt tevens haar watergebruik per locatie en zet zich voortdurend in om het waterverbruik te verminderen.

4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving

Zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle medewerkers, ingehuurd personeel, aannemers en bezoekers heeft de hoogste prioriteit en is daarom opgenomen als materieel onderwerp. 

ForFarmers registreert het aantal ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents – LTI’s) per regio en naar geslacht. Alle ongelukken met verzuim worden binnen 24 uur gemeld aan de Directie van ForFarmers en de opgedane ervaring wordt in de directievergadering besproken. Een LTI wordt gedefinieerd als “een onvoorziene gebeurtenis met persoonlijk letsel tot gevolg, waardoor de getroffen persoon niet in staat is om op de eerstvolgende ingeroosterde werkdag te werken, of volgens de definitie van de ForFarmers Groep”.

ForFarmers heeft als doelstelling voor 2020 om het aantal LTI’s met 70% te verminderen ten opzichte van 2014 (54). Naarmate steeds meer aandacht wordt besteed aan gezondheid en veiligheid wordt de laatste jaren een stijgend aantal LTI’s en bijna-ongelukken geregistreerd. Desalniettemin werd een lager aantal LTI’s gerapporteerd in 2017 dan vergeleken met 2016.

Aantal LTI’s

  2017 2016
Nederland 19 17
Duitsland 6 14
België 1 2
Verenigd Koninkrijk 21 22
Totaal 47 55

 

Activiteiten in 2017

De aanpak van ForFarmers op het gebied van gezondheid en veiligheid draait om het vergroten van bewustzijn door trainingen voor medewerkers, het invoeren van duidelijke regels, het uitvoeren van dynamische risicobeoordelingen, het stimuleren van medewerkers om steeds vaker bijna-ongelukken te melden om daadwerkelijke ongelukken te voorkomen, en het zorgen voor verandering van gedrag en controles om toe te zien op correct beheer van alle kritieke risicogebieden.

In 2017 zijn er wederom trainingen gehouden en controles uitgevoerd op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast werd er meer geïnvesteerd in de fabrieken en in kennis voor medewerkers. Het positieve resultaat is dat

dit nu al heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen van bijna-ongelukken die gebruikt worden om ongelukken te voorkomen. De grootschalige interne communicatiecampagne ‘Better Safe than Sorry’ over arbo-procedures werd binnen de hele Groep voortgezet. 

Ondanks alle maatregelen die worden genomen, kunnen ongelukken nog steeds voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden. Aan het begin van 2018 verloor een medewerker van ForFarmers helaas het leven door een noodlottig ongeval.

ForFarmers zet zich in om de veiligheid van mensen, processen en producten te waarborgen en streeft naar eerlijke en verantwoorde arbeidsomstandigheden in de gehele supply chain. In dit kader heeft ForFarmers in 2016 met de steun van Sedex een Supplier Code of Conduct opgesteld. Respect voor de mensenrechten en voor het milieu is onderdeel van de duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. 

5.  Voerveiligheid verbeteren

ForFarmers is onderdeel van de voedselvoorzieningsketen. Voerveiligheid zal om die reden altijd een prioriteit voor ons zijn en is daarom opgenomen als materieel onderwerp. Alle incidenten waarbij voer niet voldoet aan voorschriften en vrijwillige codes worden proactief gemonitord en beheerd.

Rapportage over voederveiligheid gebeurt door het melden van het totale aantal voederveiligheidsincidenten gedurende de rapportageperiode waarbij voer niet voldoet aan de voorschriften en vrijwillige codes met betrekking tot de impact van diensten en producten op de gezondheid en veiligheid, naar:

  • aantal voerveiligheidsincidenten waarbij de regels niet werden nageleefd resulterend in een boete of sanctie;

  • aantal voerveiligheidsincidenten waarbij de regels niet werden nageleefd resulterend in een waarschuwing;

  • aantal voerveiligheidsincidenten waarbij van de vrijwillige codes werd afgeweken vastgesteld door middel van externe controles.

Een voederveiligheidsincident wordt gedefinieerd als elk incident waarbij geacht wordt dat voer dat geproduceerd, verwerkt, gemaakt of gedistribueerd is mogelijk een risico zou kunnen vormen voor de gezondheid van mens of dier en/of het voedsel verkregen uit voedselproducerende dieren ongeschikt voor menselijke consumptie zou kunnen maken. 

Er wordt een One ForFarmers aanpak gehanteerd ten aanzien van HACCP (gevarenanalyse en essentiële controlepunten) waarbij voedermiddelen en mengvoer doorlopend worden gemonitord om ongewenste stoffen op te sporen. Deze aanpak is gebaseerd op de eisen van de EU-wetgeving, GMP+, Ovocom, Feed Chain Alliance- en UFAS-regelgeving, het controleplan van SecureFeed en de eigen risicoanalyses van ForFarmers.

Alle incidenten waarbij voer niet voldoet aan de voorschriften en vrijwillige codes worden proactief gemonitord en beheerd. In 2017 zijn er meer audits door retailers uitgevoerd als onderdeel van hun periodieke review cyclus. Dit is de reden voor een hoger aantal voerincidenten met betrekking tot niet-naleving van vrijwillige codes in 2017. Niet-naleving wordt bepaald door de relevante overheidsinstanties en externe certificatie-instellingen in de afzonderlijke landen door middel van inspecties en externe controles. De kwaliteitsmanagers in de landen beoordelen voortdurend of de productieprocessen worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken en ondernemen actie indien afwijkingen worden geconstateerd. Hierop houdt de Kwaliteitsmanager van de Groep toezicht.
In het afgelopen jaar is de voedselveiligheid niet in het geding geweest.
De omvang van de boetes was €941 (2016: €17.885).

Change layout to 1 column

Aantal voerincidenten

  Niet-naleving van regels resulterend in een boete of sanctie Niet-naleving van regels resulterend in een waarschuwing Niet-naleving van vrijwillige codes
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Nederland 0 2 4 4 5 4
Duitsland 6 2 3 1 1 1
België 0 0 1 3 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0 0 6 2
Totaal 6 4 8 8 12 7

 

Change layout to 2 columns

6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen

Uit alle contacten met externe belanghebbenden komt diergezondheid en dierenwelzijn als belangrijk aspect naar voren en is daarom opgenomen als materieel onderwerp. Het is de missie van ForFarmers om al haar klanten te helpen hun dieren goed te voeren en gezond te houden. Uitgangspunt hierbij is dat elk dier de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt om in zijn basisbehoeften te voorzien. Verder worden er specifieke concepten ontwikkeld om de impact voor klanten te verminderen van bepaalde wettelijke eisen zoals het verbod op snavelbehandeling bij legkippen of de castratie van varkens. Binnen de klantenkring van ForFarmers worden veel verschillende

  productiesystemen gebruikt: intensief en extensief, conventioneel en biologisch, binnen en buiten, en grootschalig en kleinschalig. ForFarmers gebruikt haar kennis om grondstoffen optimaal te benutten en diergezondheid en dierenwelzijn in elk productiesysteem te optimaliseren.

Het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn is een integraal onderdeel van de Total Feed-aanpak van ForFarmers. Gezien de verschillende diersoorten en de breedte van het onderwerp is er nog geen aparte KPI voor dit onderwerp opgesteld.

In 2017 werd er onder andere gewerkt aan de volgende innovatieprojecten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn:

Change layout to 1 column

Innovatieprojecten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn

Rundvee Pluimvee Varkens
Diagnose van ruminale acidose aan de hand van melkmonsters Ontwikkeling van optimale voederstrategieën voor langzaam groeiende vleeskuikens en andere alternatieve productiesystemen Introductie van het NOVA-assortiment zeugenvoer, dat zorgt voor een beter lactatieresultaat en daardoor een lager sterftecijfer onder nog niet gespeende biggen, een hoger speengewicht en minder geruimde dieren
Ontwikkeling van een knoflookbolus ter ondersteuning van droogstand bij melkvee Ontwikkeling van voederstrategieën voor het bestrijden van verenpikken bij kippen met onbehandelde snavels Optimalisatie van voedingsfactoren om de prevalentie van salmonella te verlagen
Implementatie van de VITAlity Score, een hulpmiddel om de immuunstatus van kalveren te verbeteren Optimale voeding om legkippen een langer leven te geven Toepassing van Delta-Score, een monitoringsysteem voor vleesvarkens om hun gezondheid te testen en nutritionele oplossingen te bieden
  Verbeterde botgezondheid bij vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens Introductie van Aminopt, dat zorgt voor optimale aanvoer van aminozuren in de voeding van biggen met een suboptimale gezondheid
  Minder voetzoolbeschadigingen bij pluimvee  

Change layout to 2 columns

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grote uitdagingen voor zowel de menselijke als de diergeneeskunde omdat sommige bacteriën niet meer reageren op antibiotica. ForFarmers zoekt naar nutritionele oplossingen om klanten en veeartsen te helpen om de hoeveelheid antibiotica die in de veeteelt gebruikt wordt te verlagen. De afgelopen jaren is het gebruik van medicatie in voer teruggebracht of geëlimineerd naarmate het gebruik van antibiotica verder afneemt en alternatieven zoals watermedicatie worden ontwikkeld. In Duitsland en Nederland wordt volgens sectorafspraken geen medicatie aan voer toegevoegd. In België wordt er alleen medicatie toegevoegd aan voer voor jonge biggen indien dat nodig is. In het Verenigd Koninkrijk worden er in het O’Neill-rapport van oktober 2017 reductiedoelstellingen voor de sector gesteld. In dit kader deelt ForFarmers proactief de ervaring die zij in Nederland heeft opgedaan met het afbouwen van antibioticagebruik. Zo zijn er een aantal workshops georganiseerd in samenwerking met de National Pig Association en de Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) om boeren te helpen bij de aanpak van dit probleem. Verder heeft ForFarmers een directe link beschikbaar gesteld naar het elektronische medicijnenboek (e-MB-Pigs) dat door de sector is ontwikkeld om varkenshouders en veeartsen te helpen om de hoeveelheid gebruikte medicatie te monitoren en waar mogelijk te verminderen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is ForFarmers zich bewust van haar rol in de samenleving en in de agrarische sector. ForFarmers levert haar producten aan meer dan 25.000 boerenbedrijven en onderhoudt relaties met een groot aantal leveranciers. ForFarmers wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn en zorgen voor het milieu ter plaatse. De Onderneming draagt in dit kader bij aan de maatschappij door een aantal agrarische goede doelen te ondersteunen. Dit zijn onder andere The Farm Fresh Revolution, waarbij kinderen en hun ouders in het Engelse graafschap Staffordshire toegang krijgen tot verse producten met advies over voedingswaarde en bereiding, het Agriterra-project waarbij medewerkers de kans krijgen om mee te doen aan initiatieven om de ondernemersvaardigheden van boeren in ontwikkelingslanden te ontplooien, en Run4Life, een door de EU gefinancierd project dat als doel heeft voedingsstoffen uit huishoudelijke afvalstromen te winnen om hiermee meststof te maken.

Dilemma’s en uitdagingen

Omdat er rekening gehouden moet worden met veel verschillende belangen staat ForFarmers voor een aantal dilemma’s bij het ontwikkelen van haar duurzaamheidsaanpak. Sommige van deze dilemma’s zijn specifiek voor de Onderneming terwijl het bij andere gaat om maatschappelijke vraagstukken en vraagstukken voor de veehouderijsector in het algemeen. Hieronder een selectie.

Noodzaak van een coherente aanpak en beschikbaarheid van data

ForFarmers kan het fosfaatgebruik in varkens- en melkveeproductiesystemen in Nederland berekenen doordat klanten de hiervoor benodigde data registreren zoals vereist volgens de nationale regelgeving. Deze gegevens zijn nog niet alom beschikbaar in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat ForFarmers niet voor alle landen vergelijkbare data kan leveren.

De balans tussen diergezondheid en dierenwelzijn en de uitstoot van broeikasgassen

In Noordwest-Europa neemt de maatschappelijke druk op veeproductiesystemen toe. De maatschappij beslist uiteraard welke productiesystemen aanvaardbaar zijn, maar er moet worden erkend dat dit in sommige gevallen tot een hogere uitstoot van broeikasgassen zal leiden. Voorbeelden zijn onder andere de productie van langzaam groeiende vleeskuikens en verplichte weideperiodes voor melkkoeien. Er is hier geen eenduidige oplossing voor aangezien er altijd een balans gevonden zal moeten worden. Als voederdeskundige zal ForFarmers met haar klanten samenwerken om de productie-efficiëntie binnen het door hen gekozen productiesysteem te verbeteren. 

Hoger energieverbruik bij de productie om de milieu-impact van klanten te verminderen

ForFarmers is begonnen met het berekenen en rapporteren van haar eigen uitstoot van broeikasgassen (scope 1 en 2). Voor een onderneming met de omvang van ForFarmers is het een grote stap voorwaarts om dit voor de eigen productie- en transportactiviteiten te realiseren. ForFarmers erkent echter dat de milieu-impact van haar eigen activiteiten heel beperkt is vergeleken met die van de activiteiten hoger en lager in de keten. ForFarmers is begonnen met het berekenen van de uitstoot van de productie en het transport van grondstoffen in Nederland. Het is op dit moment nog niet mogelijk om dit ook op betrouwbare wijze voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België te doen, maar de komende jaren zullen stappen worden genomen om dit wel mogelijk te maken, vooral naarmate sectordatabases beschikbaar worden gesteld. Hierdoor zal de Onderneming haar klanten kunnen voorzien van informatie over de milieu-impact van de producten die zij kopen en geleverd krijgen op het boerenerf. Deze informatie kunnen zij vervolgens gebruiken om hun eigen Life Cycle Assessment (LCA) te berekenen. Verder zal ForFarmers hierdoor kunnen nadenken over wat de juiste balans is tussen energieverbruik bij de productie en het gebruik van grondstoffen. Er zou bijvoorbeeld geïnvesteerd kunnen worden in verwerkingsapparatuur die wellicht een hogere broeikasgasuitstoot heeft (zoals extruders) maar de uitstoot van klanten verlaagt dankzij een hogere voerefficiëntie.

EU proteïnebronnen –  duurzaamheid of voederzekerheid?

Er bestaan diverse initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het volume aan voederstoffen dat in Europa geproduceerd wordt. Deze initiatieven worden ingegeven door bezorgdheid over de mate waarin de veehouderij afhankelijk is van de invoer van eiwitrijke stoffen zoals soja. Van de soja die in de EU wordt gebruikt (ongeveer 30 miljoen ton per jaar wordt gebruikt in veevoer) wordt 95% geïmporteerd, voornamelijk uit de VS, Brazilië en Argentinië. ForFarmers erkent deze zorgen en is bezig alternatieven te ontwikkelen. Alle nu beschikbare opties betekenen echter hogere kosten voor de boer om dezelfde performance te bereiken en dus een hogere prijs voor de consument. Daarnaast neemt bij gebruik van veel van deze alternatieven de milieu-impact van de veeteelt juist toe in plaats van af. Bijvoorbeeld de in Duitsland regionaal geteelde soja: doordat de groeiomstandigheden in Europa minder goed zijn dan dicht bij de evenaar leidt dit tot minder goede kwaliteit van de soja, meer water- en energiegebruik voor de regionale groei en een hogere CO2-voetafdruk, en dit ondanks de kleinere transportafstanden.

ForFarmers blijft een actieve rol spelen in de nationale en Europese brancheorganisaties voor de voedersector en proactief contact onderhouden met alle stakeholders over dit belangrijke onderwerp.

Verantwoorde soja en palm: klant-gedreven vraag of verantwoordelijkheid van de onderneming? 

Een van de doelen van ForFarmers is om in 2020 100% verantwoord geproduceerd sojameel en palmolie in te kopen. Er zijn momenteel echter aanzienlijke verschillen in de vraag op de vier markten waar ForFarmers actief is. In België en Nederland bestaan sinds 2015 sectoroverschrijdende afspraken om 100% duurzaam sojameel in te kopen. Daarnaast zijn er diverse sectorvereisten voor specifieke certificeringsregelingen; zo heeft de Nederlandse zuivelsector zich verplicht om certificaten te kopen volgens de normen van de internationale Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). In België zijn er concepten ontwikkeld voor rundvleesproductie waarbij lokale grondstoffen worden gebruikt. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn er geen sectorafspraken ten aanzien van duurzame soja. Verwacht wordt dat de markt op den duur veranderingen zal afdwingen.

Het dilemma waarvoor ForFarmers staat, is dat zij ook in die markten waar het geen verplichting is om verantwoord geproduceerd soja te gebruiken, het correct vindt om dit wel te doen. Hiermee wordt een product wel duurder en andere spelers in de markt zijn niet verplicht dit verantwoorde gebruik van grondstoffen te volgen.

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn er sinds 2015 sectorafspraken om 100% duurzame palmolie in te kopen. In Duitsland en België zijn er momenteel geen sectorovereenkomsten ten aanzien van duurzame palmolie.

Balans tussen gezondheid en veiligheid en klantrelaties

ForFarmers heeft niet alleen een zorgplicht ten aanzien van haar medewerkers maar ook van al haar andere belanghebbenden. Waar het gaat om veiligheid op het boerenerf zal ForFarmers eventueel gesignaleerde risico’s met de klant bespreken en adviseren welke herstelmaatregelen genomen moeten worden. Dit is duidelijk een gevoelig onderwerp dat met de klant besproken wordt en in de meeste gevallen wordt de benodigde actie ondernomen. Als de klant niet binnen de afgesproken termijn reageert, zet ForFarmers de voederleveringen stop.  Dit zet de balans tussen gezondheid en veiligheid enerzijds en behoud van de klant anderzijds onder druk.

Verschillende maatschappelijke opvattingen ten aanzien van diergezondheid en dierenwelzijn en de noodzaak van een One ForFarmers-aanpak

Een van de gevolgen van actief zijn in verschillende landen is dat er verschillende consumentenopvattingen, regelgeving en gedragscodes bestaan ten aanzien van diergezondheid en dierenwelzijn. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt bijna 50% van de fokvarkens buiten gehouden. De opvattingen ten aanzien van het castreren van biggen en de intensieve productie van vleeskuikens verschillen ook. Hierdoor kan het moeilijk zijn voor ForFarmers om producten en advies over alle markten heen te standaardiseren. 

Bestuur duurzaamheidsactiviteiten

ForFarmers bestuurt haar duurzaamheidsactiviteiten via twee commissies: de Adviesraad Duurzaamheid en de Taakgroep Duurzaamheid. De Adviesraad Duurzaamheid komt twee keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de CEO van ForFarmers. De functie van de raad is het

 geven van advies over de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers en over belangrijke trends en vraagstukken waar rekening mee moet worden gehouden. De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit drie Directieleden van ForFarmers, één lid van de Raad van Commissarissen van ForFarmers en zes externe leden die allemaal belangrijke spelers zijn in de supply chain van ForFarmers, in de academische wereld of bij NGO's. De Taakgroep Duurzaamheid, bestaande uit twee Directieleden en acht senior managers, is verantwoordelijk voor de implementatie van de duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. De Taakgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie van verbeteracties met betrekking tot de gestelde KPI's en rapporteert hierover aan de Directie en de Raad van Commissarissen.

Change layout to 1 column 

Change layout to 2 columns

Innovatie en onderzoek

Het Nutrition Innovation Centre (NIC) is verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek, dat een kernelement vormt van de Horizon 2020-strategie. Innovatie is noodzakelijk om specifiek en duurzaam voer en advies te kunnen blijven leveren aan boeren, wat hen helpt een beter rendement op het boerenerf te behalen met gezonde dieren.

Het NIC is centraal georganiseerd en bestaat uit dierspecifieke voerdeskundigen en innovatiemanagers. De NIC teamleden zijn niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers, maar ook voor de technische prestatie van de producten die aan de klanten worden geleverd. Zij werken nauw samen met de sectorteams in elk land en met de strategische partners van ForFarmers, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen. Per jaar voert het NIC gemiddeld zo'n 40-50 onderzoeksprojecten uit.

ForFarmers gebruikt haar uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel de aanzet tot onderzoek als de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. Voorbeelden hiervan zijn het topsectorinitiatief 'Feed4Foodure' in Nederland en CIEL (Centre for Innovation Excellence in Livestock) in het Verenigd Koninkrijk.

ForFarmers werkt aan het voortdurend verbeteren van de prestaties van haar producten door het verbeteren van onder andere de voerefficiëntie. Maar maatschappelijke kwesties, zoals diergezondheid en dierenwelzijn, de vermindering van medicijngebruik, de impact van de veehouderij op het milieu (bijv. in de zin van stikstof- en fosfaatefficiëntie) en de benutting van grondstoffen zijn ook belangrijke onderzoeksthema's.

Al het voer van ForFarmers is samengesteld met behulp van een zelf ontwikkeld voerwaarderingssysteem. Dit systeem bepaalt de nutritionele parameters van elke grondstof en de geschiktheid (verteerbaarheid) voor elk diersoort. Het houdt ook rekening met onder meer de leeftijd van het dier. Het geproduceerde voer heeft de juiste nutritionele waarde voor de groei en gezondheid van het dier. Omdat genetica, gezondheid en managementsystemen voortdurend veranderen, verandert het voerwaarderingssysteem mee.

Rapportagekaders

Dit verslag is opgesteld volgens de GRI G4 (core)-richtlijnen voor het kalenderjaar 2017. Hoewel erkend wordt dat deze richtlijnen inmiddels zijn vervangen door de GRI Sustainability Reporting Standards is het ondernemingen toegestaan om voor verslagen die voor mei 2018 worden gepubliceerd nog de GRI G4-richtlijnen aan te houden. In dit verslag geven wij een update over de door ForFarmers gekozen materiële onderwerpen evenals over de contacten met stakeholders en het proces voor het samenstellen van de bijgewerkte materialiteitsmatrix.

De reikwijdte van de rapportage is opgenomen in de beschrijvingen van de respectievelijke materialiteitsthema’s. In 2017 zijn er geen wijzigingen geweest in de duurzaamheidsaanpak, materiële onderwerpen of KPI’s van ForFarmers.

De GRI-index 2017 staat op de website van de Onderneming.