Bericht voorzitter Raad van Commissarissen

Terugkijkend op 2017 is het verheugend te constateren dat de marktomstandigheden in de agrarische sector in Europa beter waren dan in 2016. Door de veelal hogere prijzen voor agrarische producten in 2017 was de financiële situatie van onze klanten in het algemeen beter dan in 2016. Onder meer daardoor werden er vooral in Nederland, België en Duitsland meer hoogwaardige voeders afgenomen om de prestatie op het boerenerf te vergroten. In het Verenigd Koninkrijk bleef de onzekerheid over de gevolgen van de Brexit voor de agrarische sector echter een rol spelen, waardoor veel veehouders nog niet bereid bleken meer te investeren voor uitbreiding van hun veestapel op het boerenbedrijf. Helaas werd de legpluimveesector gedurende het verslagjaar primair in Nederland getroffen door de Fipronil-affaire, een bijzonder droevige situatie voor de betrokken individuele legpluimveehouders.

De leden van de Raad van Commissarissen (de ‘Raad’) hebben zich tijdens de vergaderingen met de Raad van Bestuur (het ‘Bestuur’) van ForFarmers laten informeren over de marktontwikkelingen en de prestaties van ForFarmers. De Raad heeft vooral stil gestaan bij de oorzaken van de achterblijvende resultaten in het Verenigd Koninkrijk. De Raad is, samen met het Bestuur, van mening dat ook in 2018 extra aandacht vanuit directieniveau voor het Verenigd Koninkrijk nodig blijft, gezien de locale markt- en interne organisatieontwikkelingen.

In het verslagjaar heeft ForFarmers zich in het kader van de missie ‘For the Future of Farming’, opnieuw ingezet om door samenwerking met klanten, medewerkers, partners en leveranciers het rendement op het boerenerf te verbeteren. De Raad is verheugd dat deze aanpak consequent wordt gevolgd in alle landen waar ForFarmers actief is. Ook met de implementatie van de strategie Horizon 2020 is verdere vooruitgang geboekt. De Raad is dan ook tevreden met het behaalde groepsresultaat in 2017.

Horizon 2020 

De Raad sprak in het afgelopen jaar regelmatig met de Directie over de verdere invulling van de strategische koers Horizon 2020. In het bijzonder kwamen daarbij aan de orde de verschuiving van volume denken naar toegevoegde waarde denken, en de mogelijke ontwikkelingen in de markt of sector die van invloed kunnen zijn op de strategie voor de langere termijn. In dat kader werd in mei een speciale strategiedag gehouden en werd, onder andere, gesproken over het belang van ‘big-data’ in de agrarische sector. Ook werden stappen gezet ten aanzien van de prioriteit en monitoring van strategische projecten om succesvolle implementatie te bevorderen.

Eén van de duurzaamheidsdoelstellingen met hoge prioriteit betreft veilige werkomstandigheden. Het aantal incidenten met verzuim (Lost Time Incidents of LTI's) is nog niet gedaald naar het gewenste niveau. Het aantal LTI's met betrekking tot de eigen medewerkers van ForFarmers op fabriekslocaties is afgenomen. Helaas hebben zich in het verslagjaar enkele LTI's voorgedaan waarbij externe medewerkers waren betrokken op het boerenerf en in het verkeer. Een dieptepunt aan het begin van 2018 was het verlies van een medewerker van ForFarmers door een noodlottig ongeval. De Raad ondersteunt de initiatieven van ForFarmers op het gebied van veiligheid en in het bijzonder het project om de veiligheid op het boerenerf te verbeteren. De Raad hoopt dat al deze initiatieven zullen leiden tot een vermindering van het aantal LTI's en een bedrijfscultuur waarbij veiligheid in het DNA zit.

Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Op 26 april 2017 is Cees de Jong benoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Hij is met zijn achtergrond en ervaring een waardevolle aanvulling voor de samenstelling van de Raad.

Iain Gardner is als COO van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk per 31 december 2017 afgetreden. Hij is opgevolgd door Steven Read, die op basis van zijn vorige functies zowel goed bekend is met de Britse organisatie en markt als met Supply Chain activiteiten van ForFarmers. Iain Gardner heeft een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de ForFarmers strategie in het Verenigd Koninkrijk. De Raad is hem daarvoor bijzonder dankbaar en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

Afscheid

In de komende aandeelhoudersvergadering neem ik afscheid als commissaris. Met gepaste trots kijk ik terug op de stappen die de Onderneming in de afgelopen jaren heeft genomen. Het verheugt mij bijzonder dat het belang van klanten daarbij steeds voorop is blijven staan. Vooruitlopend op mijn afscheid in april wil ik hierbij mijn mede-commissarissen, alle medewerkers en directieleden van harte danken voor de prettige samenwerking en spreek ik de wens uit dat ForFarmers nog veel waardevolle bijdragen zal leveren aan de 'Future of Farming'.

Dankwoord

Mede namens de andere leden van de Raad wil ik alle medewerkers danken voor een jaar waarin zij wederom door hun betrokkenheid, toewijding en samenwerking hebben bijgedragen aan het behaalde resultaat. Een positieve inzet en goede werksfeer zijn nodig voor de invulling van de strategie Horizon 2020. Namens de Raad van Commissarissen wil ik daarom de Directie en de medewerkers bijzonder danken voor hun bijdrage in 2017. Tenslotte wens ik mijn opvolger alle goeds bij deze mooie organisatie.

Jan Eggink

Voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers