Jaarrekening 2017

Geconsolideerde jaarrekening
110
Geconsolideerde balans
110
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
111
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
112
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
113
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
114
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
115
1. ForFarmers N.V.
115
2. Toegepaste accounting standaarden
115
3. Functionele valuta en presentatie valuta
116
4. Gebruik van schattingen en oordelen
116
5. Operationele segmenten
119
6. Bedrijfscombinaties
121
7. Desinvesteringen
122
8. Omzet
123
9. Kosten van grond- en hulpstoffen
123
10. Overige bedrijfsopbrengsten
123
11. Bedrijfslasten
124
12. Netto financieringslasten
125
13. Winst per aandeel
125
14. Op aandelen gebaseerde beloningsplannen
126
15. Personeelsbeloningen
128
16. Winstbelastingen
135
17. Materiële vaste activa
140
18. Immateriële activa en goodwill
142
19. Vastgoedbeleggingen
145
20. Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’- methode
146
21. Handels- en overige vorderingen
148
22. Voorraden
149
23. Biologische activa
149
24. Geldmiddelen en kasequivalenten
151
25. Activa aangehouden voor verkoop
151
26. Eigen vermogen
152
27. Kapitaalmanagement
156
28. Leningen en overige financieringsverplichtingen
158
29. Voorzieningen
161
30. Handelsschulden en overige verplichtingen
162
31. Financiële instrumenten – Reële waarden en risico management
163


32. Lijst met belangrijkste deelnemingen
172
33. Minderheidsbelangen
173
34. Operationele leaseovereenkomsten
175
35. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
175
36. Verbonden partijen
176
37. Gebeurtenissen na balansdatum
179
38. Basis voor waardering
181
39. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
181
40. Nog niet van toepassing zijnde nieuwe standaarden
197
Enkelvoudige jaarrekening
197
Enkelvoudige balans
197
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
197
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
199
41. Algemeen
199
42. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat
199
43. Investeringen in deelnemingen
199
44. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
200
45. Financiële instrumenten
200
46. Belastingen en premies sociale verzekeringen
200
47. Eigen vermogen
201
    Voorstel tot resultaatbestemming
204
48. Voorzieningen
205
49. Kredietfaciliteiten
205
50. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
205
51. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders
206
Overige gegevens
207
Statutaire resultaatbestemmingsregeling
207
Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap
209
Nevenvestigingen
210
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
211
Meerjarenoverzicht
221