Geconsolideerde jaarrekening

2.1.1 Geconsolideerde balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2017 31 december 2016
Activa
Materiële vaste activa 17 205.904 194.749
Immateriële activa en goodwill 18 96.229 102.181
Vastgoedbeleggingen 19 830 830
Handels- en overige vorderingen 21 9.298 10.952
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 20 24.018 21.653
Uitgestelde belastingvorderingen 16 2.998 3.230
Vaste activa   339.277 333.595
 
Voorraden 22 72.010 70.024
Biologische activa 23 4.714 5.117
Handels- en overige vorderingen 21 208.170 213.736
Actuele belastingvorderingen   86 943
Geldmiddelen en kasequivalenten 24 161.297 152.854
Activa aangehouden voor verkoop 25 1.737 -
Vlottende activa   448.014 442.674
 
Totaal activa   787.291 776.269
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -55 -1
Reserve omrekeningsverschillen   -5.692 -3.609
Reserve kasstroomafdekkingen   - 27
Overige reserves en ingehouden winsten   207.878 229.816
Onverdeeld resultaat   58.554 53.260
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 26 405.302 424.110
Minderheidsbelangen 33 4.629 4.880
 
Totaal eigen vermogen   409.931 428.990
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen 28 44.508 45.652
Personeelsbeloningen 15 46.910 65.328
Voorzieningen 29 2.249 3.295
Handelsschulden en overige verplichtingen 30 8.255 7.660
Uitgestelde belastingverplichtingen 16 9.939 9.875
Langlopende verplichtingen   111.861 131.810
 
Bankschulden 24 49.690 45.535
Leningen en overige financieringsverplichtingen 28 28 126
Voorzieningen 29 1.132 2.050
Handelsschulden en overige verplichtingen 30 206.982 161.326
Actuele belastingverplichtingen   7.667 6.432
Kortlopende verplichtingen   265.499 215.469
 
Totaal verplichtingen   377.360 347.279
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   787.291 776.269
 De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2017 2016
Omzet 8 2.218.660 2.108.962
Kosten van grond- en hulpstoffen 9 -1.798.820 -1.701.590
Brutowinst   419.840 407.372
Overige bedrijfsopbrengsten 10 961 3.949
Bedrijfsopbrengsten   420.801 411.321
Personeelskosten 15 -151.429 -150.542
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 17 , 18 -27.627 -26.044
Overige bedrijfskosten 11 -167.723 -166.902
Bedrijfslasten 11 -346.779 -343.488
Bedrijfsresultaat   74.022 67.833
Financieringsbaten   1.396 1.664
Financieringslasten   -3.770 -5.192
Netto financieringslasten 12 -2.374 -3.528
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 20 3.884 3.816
Winst vóór belastingen   75.532 68.121
Winstbelastingen 16 -16.229 -14.344
Winst over het boekjaar   59.303 53.777
 
Winst toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   58.554 53.260
Minderheidsbelangen 33 749 517
Winst over het boekjaar   59.303 53.777
 
Winst per aandeel in euro(1)
Gewone winst per aandeel 13 0,56 0,50
Verwaterde winst per aandeel 13 0,56 0,50
 
Onderliggende EBITDA 27 101.446 93.609
 
(1) Winst per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden euro noot 2017 2016
Winst over het boekjaar   59.303 53.777
Niet-gerealiseerde resultaten      
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat      
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen 15 , 16 5.158 -527
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode - aandeel in niet-gerealiseerde resultaten 20 , 26 5 -1
Gerelateerde belastingen 16 -990 317
    4.173 -211
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat      
Buitenlandse activiteiten - valuta omrekeningsverschillen   -2.373 -9.495
Kasstroomafdekkingen - effectieve deel van reële waardeveranderingen   8 657
Kasstroomafdekkingen - geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening / balans   -44 -621
Gerelateerde belastingen 16 299 1.372
    -2.110 -8.087
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen   2.063 -8.298
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   61.366 45.479
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   60.617 44.962
Minderheidsbelangen 33 749 517
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   61.366 45.479

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2017
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2017   1.063 143.554 -1 -3.609 27 229.816 53.260 424.110 4.880 428.990
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 53.260 -53.260 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 58.554 58.554 749 59.303
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -2.083 -27 4.173 - 2.063 - 2.063
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -2.083 -27 4.173 58.554 60.617 749 61.366
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -25.716 - -25.716 -1.000 -26.716
Inkoop eigen aandelen 26 - - -54 - - -53.700 - -53.754 - -53.754
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - -   - - 45 - 45 - 45
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -54 - - -79.371 - -79.425 -1.000 -80.425
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.878 58.554 405.302 4.629 409.931
 
 
2016
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2016   106.261 38.356 -399 4.505 - 203.081 50.707 402.511 4.643 407.154
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 50.707 -50.707 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 53.260 53.260 517 53.777
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -8.114 27 -211 - -8.298 - -8.298
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -8.114 27 -211 53.260 44.962 517 45.479
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -24.734 - -24.734 -280 -25.014
Inkoop/Verkoop eigen aandelen 26 - - 84 - - 916 - 1.000 - 1.000
Aanpassing nominale waarde aandelen 26 -105.198 105.198 314 - - -314 - - - -
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - -   - - 371 - 371 - 371
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   -105.198 105.198 398 - - -23.761 - -23.363 -280 -23.643
Stand op 31 december 2016   1.063 143.554 -1 -3.609 27 229.816 53.260 424.110 4.880 428.990
 De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In duizenden euro noot 2017 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar   59.303 53.777
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 17 19.360 20.378
Amortisatie 18 6.332 5.666
Bijzondere waardeverminderingsverlies op vaste activa 17 1.935 -
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd)   -5 49
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen 31 -1.596 899
Netto financieringslasten   2.374 3.528
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen   -3.884 -3.816
Resultaat op verkoop materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   -517 -780
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen   - -786
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop   - -900
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten   556 371
Winstbelastingen   16.229 14.344
    100.087 92.730
Mutatie in:
Voorraden & biologische activa   -2.064 11.955
Handels- en overige vorderingen   5.478 13.160
Handelsschulden en overige verplichtingen   44.482 -14.776
Voorzieningen en personeelsbeloningen   -14.013 -3.061
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   133.970 100.008
Betaalde rente   -1.462 -2.628
Betaalde winstbelastingen   -15.924 -15.957
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   116.584 81.423
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   1.085 1.664
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode   2.431 2.766
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   1.669 2.266
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen   - 968
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop   - 5.575
Verwerving dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen   -537 -19.133
Verwerving van materiële vaste activa 17 -36.560 -31.617
Verwerving van immateriële activa 18 -1.403 -2.049
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -33.315 -39.560
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengst uit in- en verkoop van eigen aandelen 28 -53.558 1.471
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 28 2.335 2.115
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 28 -3.151 -2.683
Betaling van financial lease 28 -130 -141
Betaald dividend 26 , 28 -25.672 -24.734
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -80.176 -23.972
 
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten   3.093 17.891
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari(1)   107.319 86.500
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen   1.195 2.928
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december(1) 24 111.607 107.319
 
(1) Na aftrek van bankschulden

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.