Overige toelichtingen

2.2.9.3.1

 B. Directie

In het boekjaar bedroeg de beloning van de Directie inclusief pensioenpremies die ten laste kwamen van de Vennootschap en haar dochterondernemingen €6,3 miljoen (2016: €6,1 miljoen). Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

2017
  Kortetermijnpersoneelsbeloningen Langetermijnpersoneelsbeloningen Totaal
In duizenden euro Salaris- kosten(1) Prestatie- bonus (korte termijn)(2) Overige vergoedingen(3) Pensioen- kosten Prestatie- bonus (lange termijn)(4) Werknemers participatieplan(5)  
Raad van Bestuur              
Y.M. Knoop 461 406 48 90 309 71 1.385
A.E. Traas 378 172 64 15 163 22 814
J.N. Potijk 394 178 70 15 165 33 855
 
 
Directieleden 1.285 470 884 29 480 89 3.237
 
Totaal 2.518 1.226 1.066 149 1.117 215 6.291
 
(1) Inclusief werkgevers sociale lasten
(2) De prestatiebonus (korte termijn) is ten laste gebracht van het prestatiejaar en wordt in het opvolgende jaar uitbetaald.
(3) Overige vergoedingen hebben met name betrekking op gebruik van zakenauto's, onkosten, pensioenvergoeding eigen regeling en eventuele reservering voor beëindiging van de overeenkomst van opdracht.
(4) De prestatiebonus (lange termijn) betreft het proportionele deel van de kosten over de toekenningsperiode van drie jaar, waarbij gedurende de periode specifieke doelstellingen dienen te worden behaald. Na het derde jaar wordt de definitieve bonus bepaald en uitbetaald.
(5) Het werknemers participatieplan betreft de verantwoorde kosten gedurende de toekenningsperiode met betrekking tot de verstrekte korting op de voorwaardelijke toekenning en vertegenwoordigt niet de waarde van de certificaten die reeds in bezit zijn van de bestuursleden.

2016
  Kortetermijnpersoneelsbeloningen Langetermijnpersoneelsbeloningen Totaal
In duizenden euro Salaris- kosten(1) Prestatie- bonus (korte termijn)(2) Overige vergoedingen(3) Pensioen- kosten Prestatie- bonus (lange termijn)(4) Werknemers participatieplan(5)  
Raad van Bestuur              
Y.M. Knoop 461 396 42 90 289 37 1.315
A.E. Traas 370 158 64 11 149 16 768
J.N. Potijk 391 193 68 11 145 18 826
 
 
Directieleden 1.524 504 473 73 522 61 3.157
 
Totaal 2.746 1.251 647 185 1.105 132 6.066
 
(1) Inclusief werkgevers sociale lasten
(2) De prestatiebonus (korte termijn) is ten laste gebracht van het prestatiejaar en wordt in het opvolgende jaar uitbetaald.
(3) Overige vergoedingen hebben met name betrekking op gebruik van zakenauto's, onkosten, pensioenvergoeding eigen regeling en eventuele reservering voor beëindiging van de overeenkomst van opdracht.
(4) De prestatiebonus (lange termijn) betreft het proportionele deel van de kosten over de toekenningsperiode van drie jaar, waarbij gedurende de periode specifieke doelstellingen dienen te worden behaald. Na het derde jaar wordt de definitieve bonus bepaald en uitbetaald.
(5) Het werknemers participatieplan betreft de verantwoorde kosten gedurende de toekenningsperiode met betrekking tot de verstrekte korting op de voorwaardelijke toekenning en vertegenwoordigt niet de waarde van de certificaten die reeds in bezit zijn van de bestuursleden.

2.2.9.3.2

De volgende tabel geeft het certificaten- en aandelenbezit weer.

  (Certificaten van) aandelen
In aantallen 2017 2016
Y.M. Knoop 284.001 222.967
A.E. Traas 109.329 100.235
J.N. Potijk 602.593 876.545
 
Overige directieleden 178.501 859.065
Totaal 1.174.424 2.058.812

C. Raad van Commissarissen

In het boekjaar bedroeg de beloning voor leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in lid 383 sub 1 van Boek 2 BW €338 duizend (2016: €271 duizend). Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

2017
In duizenden euro Vacatiegeld Commissie vergoeding Overige vergoedingen(1) Totaal
Raad van Commissarissen        
J.W. Eggink 60,0 2,5 2,6 65,1
J.W. Addink-Berendsen 45,0 10,0 1,5 56,5
V.A.M. Hulshof 43,0 4,0 1,3 48,3
C. de Jong(2) 28,7 4,0 2,2 34,9
H. Mulder(3) 15,3 2,0 3,7 21,0
C.J.M. van Rijn 43,0 14,5 3,3 60,8
W.M. Wunnekink 43,0 7,0 1,0 51,0
Totaal 278,0 44,0 15,5 337,5
 
(1) Inclusief sociale lasten
(2) Benoemd per 26 april 2017
(3) Afgetreden per 26 april 2017

2016
In duizenden euro Vacatiegeld Commissie vergoeding Overige vergoedingen(1) Totaal
Raad van Commissarissen        
J.W. Eggink 50,0 7,5 5,3 62,8
J.W. Addink-Berendsen 30,0 7,5 4,7 42,2
V.A.M. Hulshof 30,0 0,0 4,3 34,3
H. Mulder 35,0 5,0 5,4 45,4
C.J.M. van Rijn 30,0 12,5 3,6 46,1
W.M. Wunnekink 30,0 5,0 4,7 39,7
Totaal 205,0 37,5 28,0 270,5
 
(1) Inclusief sociale lasten

In de normale bedrijfsuitoefening gaat de Groep trans­acties aan met leden van de Raad van Commis­sarissen. Deze transacties hebben tegen zakelijke condities plaatsgevonden.

De volgende tabel geeft het totaal van de transacties met leden van de Raad van Commissarissen weer.

In duizenden euro 2017 2016
 
Verkocht aan 525 468
Gekocht van 497 -

De volgende tabel geeft het totaal van de vorderingen op en schulden aan de leden van de Raad van Commis­sarissen weer.

In duizenden euro 31 december 2017 31 december 2016
 
Vorderingen op 26 10
Schulden aan - -

De volgende tabel geeft het totaal van certificaten- en aandelenbezit alsmede het aantal participatierekeningen die zijn uitgegeven door de coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten.

2017
  Certificaten/ Aandelen Participatie- rekeningen(1) Totaal
J.W. Eggink 7.179 12.799 19.978
J.W. Addink-Berendsen 9.640 12.294 21.934
V.A.M. Hulshof   8.640 8.640
C. de Jong     -
C.J.M. van Rijn     -
W.M. Wunnekink     -
Totaal 16.819 33.733 50.552
(1) Een saldo op de participatierekening kan worden omgezet in certificaten of in aandelen van ForFarmers N.V.
2016
  Certificaten/ Aandelen Participatie- rekeningen(1) Totaal
J.W. Eggink 7.179 12.130 19.309
J.W. Addink-Berendsen 9.640 11.187 20.827
V.A.M. Hulshof - 6.480 6.480
H. Mulder 49.500 - 49.500
C.J.M. van Rijn - - -
W.M. Wunnekink - - -
Totaal 66.319 29.797 96.116
(1) Een saldo op de participatierekening kan worden omgezet in certificaten of in aandelen van ForFarmers N.V.

De leden van de Raad van Commissarissen ondervonden in het afgelopen boekjaar geen belemmeringen in de uitoefening van hun functie als gevolg van de transacties die zij deden.

Als gevolg van de benoeming van de heer C. de Jong tot lid van de Raad van Commissarissen, is Chr. Hansen Holding A/S inclusief haar deelnemingen (hierna tezamen: Chr. Hansen) vanaf 26 april 2017 een verbonden partij van de Groep aangezien de heer C. de Jong de functie van CEO bekleedt bij deze onderneming. De Groep heeft op 31 december 2017 geen contractuele verplichtingen naar Chr. Hansen en heeft voor een bedrag van €0,5 miljoen aan goederen gekocht in de periode van 26 april 2017 tot en met 31 december 2017. Deze transacties hebben tegen zakelijke condities plaatsgevonden.

D. Bestuur Coöperatie FromFarmers U.A.

In de normale bedrijfsuitoefening gaat de Groep trans­acties aan met leden van het Bestuur van de Coöperatie FromFarmers U.A.. Deze transacties hebben tegen zakelijke condities plaatsgevonden.

De volgende tabel geeft het totaal van de transacties met leden van het Bestuur van de Coöperatie FromFarmers U.A. weer.

In duizenden euro 2017 2016
 
Verkocht aan 805 319
Gekocht van - -

De volgende tabel geeft het totaal van de vorderingen op en schulden aan leden van het Bestuur van de Coöperatie FromFarmers U.A. weer.

In duizenden euro 31 december 2017 31 december 2016
 
Vorderingen op 33 10
Schulden aan - -

De transacties met, de vorderingen op en schulden aan de leden van het Bestuur van de Coöperatie FromFarmers U.A. zijn inclusief de transacties met en posities van de bestuursleden die onderdeel uitmaken van de Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V..

E. Joint venture

De volgende tabel geeft het totaal van de transacties met joint venture HaBeMa weer:

In duizenden euro 2017 2016
Leveringen van goederen en diensten
 
Verkocht aan 5 0
Gekocht van 45.075 39.800

De volgende tabel geeft het totaal van de openstaande saldi met joint venture HaBeMa weer:

In duizenden euro 31 december 2017 31 december 2016
 
Vorderingen op - -
Schulden aan 1.893 2.123